Осигурителен календар за април 2010 г.

По Кодекса за социално осигуряване:

До 10 април:

1. Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Март 2010 г.(първият работен ден след 10 Април 2010 г. е 12 Април 2010 г.)

2. Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения .

До 30 април:

1. Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Март 2010 г.

2. Внасяне на окончателната осигурителна вноска за 2009г. от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

3. Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2009г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.

По Наредбатаза обществено осигуряване

на самоосигуряващите се лица, българските граждани

на работа в чужбина и морските лица

До 10 април:

1. Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Март 2010 г. осигурителни вноскиза държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 Април 2010 г. е 12 Април 2010 г.)

2. Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Март 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

3. Внасяне на отнасящите се за месец Март 2010 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

- служители, изпратениза участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

4. Внасяне от изпращащото ведомство на отнасящите се за месец Март 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат.

По Законаза гарантираните вземания на работниците

и служителите при несъстоятелност на работодателя:

До 30 април:

1. Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Април 2010 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец.

По Законаза здравното осигуряване:

До 10 април:

1. Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Март 2010 г.

2. Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2010 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения .

3. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Март 2010 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

4. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Март 2010 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

5. Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Март 2010 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

До 30 април:

1. Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Март 2010 г.

2. Внасяне на окончателната здравноосигурителна вноска за 2009 г. от самоосигуряващите се лица.

3. Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за здравно осигуряване, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2009 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.

4. Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Март 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

По Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. :

До 10 април :

1. Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Март 2010 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 Април 2010 г. е 12 Април 2010 г.)

До 20 април:

1. Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Март 2010 г.

2. Подаване от НОИ на:

- декларации образец № 1за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република Българияи

- декларации образец № 3 за пенсионеритеот държавното обществено осигуряване с данните за месец Март 2010 г.

До 30 април:

1. Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите за 2009 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.

2. Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимата окончателна осигурителна вноска за минали години, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2009 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година. Декларира се разликата между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (декларират се вноски, отнасящи се за периоди след 31.12.2004 г.)

3. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Април 2010 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”.

4. Подаване на Декларация образец № 7от лицата, за които през месец Март 2010 г.е възникнало задължениетоза осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване(лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 
Публикувана: 26 Март 2010 г. 17:03:58
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини