Картина на трудовия пазар в област Русе за март 2010 г.

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на МАРТса 12 572. В сравнение с края на февруари техният брой намалява с 87. Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 10,38%. Най-високо то е в община Вятово - 25,36%, следват общините Борово – 17,99%, Ценово – 17,06%,Сливо поле – 16,65%, Две могили - 15,77%, Бяла - 12,87%, Иваново – 11,54% и най-ниско в община Русе - 7,83%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 10,14 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 49%, с работнически професии – 27% и специалисти – 24%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 47%, следвани от хората със средно образование - 43%, а висшистите са 10%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 710.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на март са 3048 61 повече от февруари)или 24% от всички регистрирани безработни в областта. Над 60 на сто от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През март в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1303 безработнти лица (1257 новорегистрирани и 46 с възстановена регистрация). Техният брой е с 18 по-малък в сравнение с този през февруари.

Общо обявените през март свободни работни места от работодатели в бюрата по труда в област Русе са 554 (със 187 повече от тези през февруари). От тях 50 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 71% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез март регистрирани безработни от областта са 652 313 повече от февруари).

Картината на областния пазар на труда показва, че регистрираната безработица през третия месец на 2010 година намалява, макар и с малък брой. Новорегистрираните в бюрата по труда безработни продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”, като броят им е по-малък в сравнение с февруари. За намаляване на регистрираната безработица допринася увеличения брой на устроените на работа – с 92 на сто спрямо февруари. Това е свързано с нарастналото търсене на труд на първичния пазар на труда, характерно за стартиращите през пролетния период сезонни дейности,но влияние оказва и осигурената субсидирана заетостЗаявените свободни работни места чрез трите бюра по труда в областта от реалната икономика (76 на сто от частния сектор) са основно в аграрния сектор, търговията, услугите и преработващата промишленост.

Повечето от наетите на работа са чрез посредничеството на бюрата по труда.

По равнище на безработица област Русе е на 19-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през март са областите Смолян (18,33%), Търговище (17,31%), Монтана (15,98%), Видин (15,44%), Шумен (15,43%) и Разград(15,34%).

ДРЗС- гр. Русе

 
Публикувана: 21 Април 2010 г. 16:04:05
 Новини

21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...
20 Април 2017
Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
още...
20 Април 2017
Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
още...

Още новини