Промени в процедурата по регистрация на марките чрез въвеждане на опозиционна система За подпомагане на бизнеса Патентното ведомство извършва проучвания за наличие на предходни права

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) — на 26.02.2010 г. (ДВ, бр. 19/2010 г.), се променя основно процедурата по регистрация на марките, която се развива в Патентното ведомство, чрез въвеждането на опозиционна система.

Нормите, регламентиращи процедурата по опозиция, ще влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник — 10 март 2011 г., за да се даде възможност на заинтересованите среди да нагодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на марковата политика на конкурентните правни субекти.

При новата система експертизата по същество на заявки за регистрация на марки се извършва служебно само на абсолютните основания, разписани в чл. 11 от закона и ако заявката отговаря на тези изисквания, тя се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. В 3-месечен срок от публикацията, притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу регистрацията на марката. Особено важно е да се знае, че проверка за наличие на предходни права върху заявените за регистрация марки няма да се извършва в Патентното ведомство, като задължението и отговорността за това се предоставя на самите притежатели на тези по-ранни права.

Когато по дадена заявка в Патентното ведомство не е постъпила опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение по постъпилата опозиция, се взема решение за регистрация на марката.

Притежателите на вече придобити права следва да полагат необходимите грижи по опазване на придобитите права като следят публикуваните заявки, и при преценка, че евентуалната регистрация може да навреди на техните бизнес интереси, да подават опозиция.

Патентното ведомство има конкретна препоръка към бизнеса: да се следят публикуваните заявки и при преценка, да възразяват по тези от тях, които биха могли да попречат на тяхната пазарна реализация или да им навредят по някакъв друг начин. Положителното в случая е, че преценката се прави от самите притежатели на права, които най-добре знаят какви последствия би имало за развитието на техния бизнес появяването на пазара на марка идентична или сходна на тяхната.

Процедурата по регистрация, въведена с последните изменения на ЗМГО, отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, при които оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара и от бизнес интересите на нейния притежател. Правата върху марка не са самоцел и нейната регистрация не следва да се използва като забранителна функция.

За подпомагане на бизнес средите Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.

Актуална информация за измененията в ЗМГО, както и за предстоящите мероприятия по информационната кампания на Ведомството за прилагане на новата правна уредба, може да бъде получена на www.bpo.bg

Инфобизнес бр.25/2010

 
Публикувана: 23 Юни 2010 г. 12:06:04
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини