ЕС улеснява трансфера на кадри

Нова директива премахва съществуващите пречки

Европейската комисия предлага нова директива, чиято цел е да улесни мултинационалните компании при временен трансфер на квалифицирани работници от трети държави от дружества извън ЕС в клонове или дъщерни предприятия, намиращи се в държави-членки на ЕС.
"Необходимостта тези компании да могат временно да прехвърлят работници към ЕС и в неговите граници е все по-голяма през последните години. Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, носят със себе си специализирани знания и умения в Европа, с което допринасят за укрепването на европейската икономика и за привличането на допълнителни инвестиции в държавите-членки“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи, цитирана от TechNews.
Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, са изключително важна за икономиката на ЕС категория работници: обикновено това са специалисти и ръководители, притежаващи търсени знания, специфични за дадената компания, за които не може да се намерят заместници. Прехвърлянето на тези квалифицирани служители в ЕС има потенциала да увеличи потока от инвестиции, да повиши износа на ЕС и да укрепи конкурентоспособността на дружества от ЕС на отвъдморските пазари.
Въпреки това продължават да съществуват пречки пред този вид временна миграция. Компаниите извън ЕС са изправени пред множество различни правила и процедури, когато искат да изпратят важни служители в своите дъщерни дружества, намиращи се в различни държави-членки на ЕС. Освен това процедурите за получаване на разрешения за работа в някои държави от ЕС са бавни и сложни и лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, срещат трудности при придвижването си между държавите-членки.
Комисията предлага да се създаде общ набор от правила за нова бърза процедура за влизане (срок до 30 дни в комбинация с разрешение за пребиваване/работа) за целева група от висококвалифицирани служители от държави извън ЕС.
Предложението също така има за цел да се установят по-привлекателни условия за пребиваване за тези служители и техните семейства, както и опростена система, с която да се улесни мобилността на служителите, преместени от държави извън ЕС на територията на ЕС. Това следва да се допълни с ясен правен статут, включително еднакви условия на работа като тези за работниците от дружества от ЕС.
Държавите-членки на ЕС ще запазят компетентността си при вземането на решения относно броя на преместените служители, като са предвидени разпоредби за гарантиране на временното естество на миграцията (най-много 3 години за специалисти и ръководители, 1 година за дипломирани стажанти).

„http://insurance.profit.bg/”

 
Публикувана: 15 Юли 2010 г. 10:07:12
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини