Ваучери за обучение на безработни ще се издават при стартиране на обучението

С цел да се повиши ефективността при прилагането на ваучерния механизъм чрез облекчаване на прилаганата процедура, оптимизиране на реда за издаване и изплащане на ваучери и на осъществявания контрол, правителството прие промени в Постановлението за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“.

За да се постигне по-добро обвързване между търсене и предлагане на обучение се променя редът за издаване на ваучери. Те ще се предоставят на одобрените лица при стартиране на обучението, след като обучаващата организация и лицето са постигнали съгласие относно графика за провеждане на конкретното обучение. Това ще гарантира провеждане на избраното обучение в оптималното време както за лицата, така и за работодателите и обучаващите институции. Създават се предпоставки за по-висока ефективност на обученията и своевременна реализация на получените знания и умения.

С оглед гарантиране спазването на изискванията на европейското и националното законодателство се въвежда допълнително изискване към обучаващите организации, които могат да обучават срещу ваучери – да нямат задължения към Агенция по заетостта и други финансиращи публични институции въз основа на виновно неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове на Европейския съюз, средства от държавния бюджет и др.

Чрез измененията се регламентира срок до 60 дни от предоставяне на документите в Агенцията по заетостта, в рамките на който Агенцията ще заплаща на доставчика на обучение стойността на представените ваучери за приключили обучения.

Финансирането на дейностите по Постановлението ще се осигури в рамките на изпълнение на проекти по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

С въвеждането в края на 2009 г. на механизма за финансиране на обучението на заети и безработни чрез ваучери се създадоха предпоставки за включване на голям брой лица в обучение за придобиване на квалификация и ключови компетентности, за по-голяма гъвкавост при отчитане на потребностите на пазара на труда от нови умения и за по-бърза интеграция на лицата в нови сфери на икономическа дейност в условия на икономическа криза. Механизмът с успех се прилага по стартирали схеми в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Инфобизнес бр. 28/2010

 
Публикувана: 15 Юли 2010 г. 11:07:39
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини