Община Русе организира търг с явно наддаване за продажба на търговски обект

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т.3, чл. 4, ал. 4, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6ичл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет — гр. Русе реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.399 с площ 1804 м2 и ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН - МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /СУПЕРМАРКЕТ/ със застроена площ 1438 м2, С ИЗБА ПОД ЧАСТ ОТ СГРАДАТА С ПЛОЩ 1210 кв.м., С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.399.1, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 63427.7.736, 63427.7.342, 63427.7.737, 63427.7.734, с адрес: гр. Русе, ж.к. “Здравец—изток”, бул. “Липник” № 70а, акт за общинска собственост № 5555 от 23.10.2008 год., наричан по-нататък за краткост „обекта”.

2. Начална тръжна цена — 1 100 000 лв.

3. Стъпка на наддаване — 100 000 лв.

4. Депозитът за участие в търга — 300 000 лв., който се внася в срок до 10.08.2010 г. чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

5. Тръжната документацията се закупува в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. “Свобода” 6, на цена 360 лв. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.

6. Срок за закупуване на тръжна документация - до 03.08.2010год.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 10.08.2010 г.

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 09.08.2010 г. след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

9. Търгът ще се проведе на 12.08.2010 г. от 17,30 часа в заседателната зала на трети етаж на Община Русе, пл. “Свобода” 6.

За допълнителна информация тел. 082 881633, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

 
Публикувана: 26 Юли 2010 г. 10:07:25
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини