Започнаха професионалните обучения по ПРСР

От 18 октомври до 30 ноември 2010 г. започна прием на проекти по Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., обяви Държавен фонд "Земеделие".

По Мярка 111 от програмата се предоставя помощ за обучения чрез курсове и информационни дейности в областта на земеделието и горите. Мярката е насочена и към повишаване на квалификацията на земеделските производители и собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Обучението за фермерите е абсолютно безплатно.

Финансовата помощ се предоставя на обучаващи организации, които могат да бъдат публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение.

Тези организации следва да бъдат лицензирани по българското законодателство и регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение, както и висши училища, регистрирани по Закона за висшето образование.

В допълнение - за обучение чрез информационни дейности са допустими за подпомагане също юридически лица с нестопанска цел и научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.

При кандидатстване, обучаващите организации разработват проекти за обучение, които трябва да съдържат: подробно разработени учебни програми за всеки курс или информационна дейност с обоснована тема, по която ще се провежда обучението; планиран брой обучаеми; планирани региони, в които ще се провеждат дейностите; бюджет на разходите; график на провеждане за всеки курс и информационна дейност.

Допустими за подпомагане са курсове, които могат да бъдат с продължителност до 150 часа и краткосрочни - с продължителност до 30 часа. Финансират се и информационни дейности като семинари, информационни сесии или работни срещи с продължителност от 6 до 18 часа. Темите на курсовете могат да обхващат различни области на растениевъдството, животновъдството, лесовъдството и агроекологията.

Трябва ясно да се разграничи условието, че допустимите за подпомагане обучения, не са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско стопанство за средните или висши училища. Подпомагат се дейности за обучение по проекти, които се осъществят на територията на цялата страна, като общата продължителност на всички дейности по един проект не може да надвишава 18 месеца.

Финансовата помощ се предоставя в размер на 100 % от общите одобрени разходи. Разходите, които РА покрива по мярката са за разработване на учебната програма, разходи за самото обучение, наема на помещенията, както и осигуряване на учебните материали, изплащането на лекторските хонорари, пътните и административни разходи за организация и управление.

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице не може да надвишава левовата равностойност на 1750 евро за курсове от 150 учебни часа, левовата равностойност на 350 евро за курсове от 30 учебни часа, както и левовата равностойност на 210 евро за информационни дейности.

Инфобизнес бр. 39/2010

 
Публикувана: 20 Октомври 2010 г. 9:10:20
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини