Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Промените отразяват направените последни изменения в Закона за насърчаване на заетостта и натрупания практически опит на Агенцията по заетостта във връзка с неговото прилагане.

Допълват се правата, задълженията и документите при регистрация на търсещите работа лица. При настъпила промяна в обстоятелствата за регистрация, лицата подават заявление-декларация лично в дирекция „Бюро по труда", с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път. Регистрацията се отказва, когато лицето има задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието му в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително и по програми на Европейския съюз.

Допълват се документите, които се изискват от работодателя при кандидатстване и за предоставяне на средства по различните програми, мерки, както и при организиране на обучения на възрастни - работодателят подава писмена декларация, че няма изискуеми публични задължения, няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", че не е получавал средства от други източници за същите разходи, посочени в чл.30а от ЗНЗ и отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи.

С проекта се регламентира ползването на мярката по чл. 55д от ЗНЗ за насърчаване на наемането на безработни лица на т. нар. „зелени работни места". Работодателите, кандидатстващи за предоставяне на средства по мярката за разкриване на „зелено работно място", следва да представят писмо от НОИ за кода на основната икономическа дейност, в която е разкрито работното място, или копие от документ, удостоверяващ регистрация по схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране - EMAS, по реда на чл. 134 от Закона за опазване на околната среда или внедрена система за управление на околната среда, съгласно стандартите БДС EN ISO 14001, EN ISO 14001 или ISO 14 001 или присъдено право за ползване на екомаркировката на Общността, по реда на чл. 138 от Закона за опазване на околната среда, за продукт, резултат от основната икономическа дейност на работодателя. Работодателите, които осъществяват икономическа дейност в Сектор Е „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” от утвърдения списък с икономически дейности, не предстявят такъв сертификат. При осъществяване на икономическа дейност в Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" от утвърдения списък с икономически дейности се представя копие от сертификат за произход, издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Определят се нови изисквания към работодателите, кандидатстващи за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение - да нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси"; да не са получавали средства от други източници за финансиране на същите разходи.

Инфобизнес бр. 50/2010

 
Публикувана: 23 Декември 2010 г. 13:12:40
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини