Картина на трудовия пазар в област Русе за януари 2011 г

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе — Русе, Бяла и Вятово, към края на ЯНУАРИ са 11 275. В сравнение с края на декември 2010 г. техният брой се увеличава със 705. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 9,31%, при 8,73% през предходния месец. Най-високо то е в община Вятово - 23,10%, следват общините Ценово — 17,51%,Борово — 17,45%, Сливо поле — 15,24%, Две могили - 15,24%, Бяла - 11,26%, Иваново — 9,62% и най-ниско в община Русе - 6,86%. За сравнение — равнището на безработица средно за страната е 9,78 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност — 52%, с работнически професии — 25% и специалисти — 23%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 45%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години — 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41, а младежите до 29 години — 16%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 652.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на януари са 3559 (със 174 повече отколкото са били и през декември)или 32,0% от всички регистрирани безработни в областта. Около 62% от тях са без специалност, а с 4 процентни пункта по-малко са тези с основно и по-ниско образование.

През януари в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1917 безработни лица (1857 новорегистрирани и 60 с възстановена регистрация). Техният брой е с 631 по-голямв сравнение с този през декември, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 686 353 повече от тези през декември). От тях 399 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 89% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез януари регистрирани безработни от областта са 605 217 повече от декември).

  • Картината на областния пазар на труда и през първия месец на новата година показва увеличение на регистрираната безработица. Основната причина за това е ръстът на новорегистрираните безработни в бюрата по труда - поради приключилата субсидирана и сезонна заетост, както и поради новите съществени промени в нормативната уредба (КСО), регламентираща ползването на услуги от безработните търсещи работа лица. През януари 2011 г. търсенето на работна сила нараства, работодателите са обявявили повече места в реалната икономика — в сравнение с декември и януари на предходната година. Най-много работни места са разкрити в преработващата промишленост, държавното управление, търговията, услугите, аграрния сектор, образованието, финансови и застрахователни дейности и др. Ръстът в заетите през месеца места се дължи до голяма степен на заявените по програми и мерки, вкл. по новите проекти на националните програми “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “Асистенти на хора с увреждания”, за които приоритетно се търси нискоквалифициран труд.
  • По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през януари са областите Смолян (17,91%), Търговище (16,59%), Монтана (15,32%), Шумен (14,79%) и Разград (14,45%).
 
Публикувана: 16 Февруари 2011 г. 15:02:56
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини