ДБТ- Русе публикува кратка информация за дейността на Съвета за сътрудничество към Дирекцията през първото полугодие на 2011 година

Създаденият Съвет за сътрудничество към Дирекция ”Бюро по труда” – Русе като орган, който осъществява пряко наблюдение и контрол върху провежданата политика по заетостта в териториалния обхват на ДБТ-Русе, се състои от 9 членове:

- по един представител на организациите на работодателите - Русенска търговско индустриална камара, Регионална занаятчийска камара; Стопанска камара ;

- един представител на Регионален инспекторат по образование;

- трима представители на организациите на работниците и служителите- РКС на КНСБ - 1 и СРС на КТ”Подкрепа”- 2 ;

- един представител на община Иваново, избран като член с право на глас в работата на Съвета;

- един представител на ДБТ - Русе;

На редовно заседание на 04.02.2011г. е извършен избор на председател на Съвета за сътрудничество и представител на община Иваново с право на глас на ротационен принцип, съгласно Чл.8, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта.

2. Брой проведени заседания на СС през първото полугодие на 2011 година.

През първото полугодие на 2011 година са проведени общо 3 заседания на Съвета за сътрудничество към Дирекция ”Бюро по труда” – Русе: 1 през месец февруари, 1 през месец март и 1 през месец май. Няма провалени такива поради липса на кворум.

На първото заседание на Съвета за сътрудничество, проведено на 02.02.2011 година, е приет План за дейността през 2011 година и същият се изпълнява.

В изпълнение на тематичния план за дейността на Съвета за сътрудничество :

 • Обсъден и актуализиран е правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда” – Русе,съгласночл.12 ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 8 ал. 6 от Правилника за приложение на закона за насърчаване на заетостта
 • Избор на представител на община с право на глас на ротационен принцип, съгласно чл.12, ал 3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта.
 • Избор на председател и заместник председател на Съвета за сътрудничество на принципа на ротацията за срок от една година, съгласно чл.12, ал.4 от Закона за насърчаване на заетостта и чл.4 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество.
 • Утвърждаване на секретар на Съвета за сътрудничество в съотвествие с чл.7 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество.
 • Отчет за дейността на Съвета за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда” – Русе през 2010 г.
 • Приемане на план за дейността на Съвета за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда” – Русе през 2011 г.
 • Осъществяване на разяснителна дейност по приетия с Решение на МС Национален план за действие по заетостта - 2011година.
 • Запознаване с финансовата рамка на ДБТ-Русе за изпълнение на активната политика през 2011година.

Внесена е информация:

 • За реализацията на активната политика по заетостта – постигнати резултати през 2010 година.
 • Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” – постигнати резултати по действащите схеми и операции през 2010 г.
 • Тенденции в безработицата и заетостта - мерки за стабилизиране на пазара на труда.
 • Информация от Директора на Дирекция “Бюро по труда ” – Русе за сключените договори по насърчителни мерки от предходни процедури.
 • Информация за състоянието на пазара на труда, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Русе, през първо тримесечие на 2011

През полугодието са разглеждани подадените заявки от работодатели за ползване на активни мерки за обучение и заетост по реда на ЗНЗ. Разгледани са заявките на 118 работодатели за 250 работни места при спазване на всички условия в утвърдената Методиката за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки по реда на ЗНЗ и при строго спазване на финансовата рамка за реализация на активната политика.

Обсъдено е и предложения за обекти по изпълнение на Проект “Красива България” за Община Русе.

За своевременно и пълно информиране на членовете на Съвета за сътрудничество към ДБТ-Русе се използват всички средства и канали за информация.

Съветът за сътрудничество изпълнява своята роля на активен наблюдател, на контролиращ орган по прилагане на активната политика на пазара на труда.

Със своята дейност той изразява усъвършенстваното социално партньорство между представителите на местното самоуправление, синдикататите, работодателите, инспектората по образованието и териториалното поделение на АЗ в решаване на проблемите по заетостта и безработицата на територията, обслужвана от Дирекция “Бюро по труда”- Русе.

 
Публикувана: 22 Юли 2011 г. 11:07:46
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини