Информация за постигнатите резултати от ДБТ-Русе през първото полугодие на 2011г.

1. Трудово посредничество. Първичен пазар.

През периода януари-юни слижителите на ДБТ-Русе са регистрирали5495 безработни лица и са възстановили регистрациите на 215. Прекратени са регистрациите на 6409 лица, от които 3096 постъпили на работа и 3313 отпаднали поради неявяване и други причини.

Обявени са общо 2509 свободни работни места на първичния и субсидиран трудов пазар, с 20,6% повече отколкото през аналогичния период на 2010 г, което се дължи на по-добрите възможности за субсидирана заетост.Увеличение от 12,5 пъти се отчита при свободните работни места по мерки за заетост. Работните места по програми за заетост са се увеличили със 74,3%. Обявените свободни работни места на първичния трудов пазар са 1767, почти толкова, колкото през същия период на предходната година. Динамиката на показателя очертава тенденция на нарастване, в резултат на сезонната заетост, обявяване на повече работни места от някои машиностроителни предприятия, откриването на нови обекти в сферата на ресторантьорството, нови свободни работни места от конфекционния бранш. Най-много свободни работни места през периода са обявени през м. май-379.

Започналите работа на първичния пазар със съдействието на трудовите посредници са 1446, с 14,2% по-малко отколкото през предходната година. Усвояемостта на обявените свободни работни места възлиза на 81,8%.

През периода е проведена една Браншова среща с работодатели от сектор “Машиностроене” и една Трудова борса с работодатели от конфекционното производство. На борсата присъстваха общо 13 работодатели, които обявиха 160 свободни работни места. Борсата беше посетена от 230 търсещи работа лица, регистрирани в ДБТ-Русе и ученици от Професионалната гимназия по облекло.

2. Реализация на програми и мерки за заетост

През първото полугодие за реализация на програмите за заетост са изразходвани 391146лв. Общият брой на нововключените лица в програми е 418, от които в нова заетост са включени 312 лица, а в обучение – 106. Средномесечно броят на работилите по програми е 218 лица.

Проведени са три процедури за подбор на работодатели за участие в мерки за заетост по ЗНЗ. Нововключени лица по мерки за заетост са 172, при 11 за 2010 година.Общият брой работили възлиза на 205 души, при 58 за предходната година. Изразходвани са 173 479 лв.

3. Реализация на схеми по ОПРЧР/данни от стартиране на схемите/

-Схема “Аз мога”

Броят на подадените заявления възлиза на 3210. Обучение са започнали 2126 души, а 1457 са завършили.

-схема “Адаптивност” Двама работодатели са подали декларация за преминаване към непълно работно време. Осем лица са придобили професионална квалификация по част от професията “Производство на кулинарни изделия и напитки” и са завършили обучението си.

-схема “Развитие” Проект “Нов избор-развитие и реализация” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Подадени са заявки от 17 работодатели, като 11 от тях са общински администрации, общински предприятия по чл. 53 от ЗОС и структури на държавната администрация. Заявените работни места възлизат на 303, като 44 от тях са от реалния сектор.Общо 491 безработни лица са подали заявления за включване в проекта, като 45% от тях са над 50 години. В обучение са включени 268 лица. Успешно са приключили обученията си 261 безработни лица, като 252 от тях са включени в заетост.

-схема “Отново на работа” От началото на стартиране на схемата в проекта са включени 59 семейства. 81 безработни лица са подали заявления за включване в проекта, като 60 са обучени за детегледачи. В заетост са включени 59 лица.

 
Публикувана: 22 Юли 2011 г. 11:07:07
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини