Стартира набирането на проекти по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2012 година

От 26 септемвридо 21октомври2011г.бюрата по труда в страната ще приемат проекти по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.

Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”изпълнява една от основните цели на социалната политика - заетост за социална интеграция на безработни, които получават социални помощи. За реализацията й през 2012г. се предвижда да бъдат разкрити над 3900работни места в общополезни дейности, присъщи на общината и държавата, социални дейности, дейности за подобряване условията на труд и работна среда и дейности в основното производство на предприятия без държавно и/или общинско участие.

Програмата се осъществява на проектен принцип. Кандидат-работодателите изготвят и представят проекти, в които се описват дейностите, предвиждани за изпълнение. Пълна информация за условията, формулярите и критериите, на които трябва да отговарят проектите, може да се получи в бюрата по труда, регионалните служби по заетостта, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта /АЗ/ -www.az.government.bg.

По време на разработването на проектите работодателите могат да получават текущи консултации както от служителите от бюрата по труда, така и в регионалните служби по заетостта.

Работодатели по програмата могат да бъдат:областни управители; общински администрации; общински и държавни фирми; частни фирми; неправителствени организации.

Процесът на оценка и класиране на подадените проекти ще приключи на 15 декември 2011г., когато АЗ ще обяви окончателно одобрените за финансиране проекти. За по-голяма прозрачност списъкът на одобрените за финансиране проекти ще бъде поместен и на интернет страницата на агенцията.

От интернет страницата на АЗ всеки кандидат-работодател може да се информира и за критериите за оценяване на социално-икономическата приоритетност на проектите, в резултат на което всеки ще има възможност още на ниво подготовка на проекта сам да прецени шансовете си за финансиране.

Насоки за развитие на програмата през 2012година:

  • Запазване на висок процент на лицата, заети в дейности с траен характер - дейности, в които заетите лица повишават знанията и уменията си или придобиват квалификация в процеса на работа;
  • Активно съдействие на наетите по програмата лица за преодоляване на последствията от тежки зимни условия, както и за изпълнение на превантивни мерки за предотвратяването им;
  • Повишени изисквания за вида и качеството на извършваните по програмата дейности и засилен контрол на всички нива;
  • Проектите на работодатели, осигурили обучение или последваща заетост на наетите лица след приключване на договорите им, поети като ангажимент в предходни етапи на програмата, ще бъдат предпочетени.

Параметри за реализация на националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2012 г.

Дейностите по програмата ще се изпълняват през периода януари–декември 2012 г., като разкритите работни места са с продължителност до 12 месеца при 6-часов работен ден:

Комунално-битови дейности– работните места не бива да надвишават 10% от общия средногодишен брой работни места в общополезни дейности, разкрити по проект на съответния работодател.

Дейности с траен характер и краен остатъчен ефект– работните места е нужно да са 40% и над 40% от общия средногодишен брой работни места, разкрити по проекта.

Дейности с почасов измерител (охрана и поддръжка),в т. ч. и социални дейности, не бива да надвишават 50% от общия средногодишен брой работни места, разкрити по проект на съответния работодател. В рамките на споменатия процент работните места в дейности по охрана да бъдат не повече от 15%.

И през 2012г. ще се реализират проекти на предприятия без държавно и/или общинско участие, включващи:

  • дейности за подобряване на условията на труд и работната среда на собствената им територия в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна постоянна заетост на работните места. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция;
  • дейности в основното им промишлено производство и производство на строителна продукция.

Пресцентър на АЗ

 
Публикувана: 29 Септември 2011 г. 12:09:11
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини