ЕС смята да въведе наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

Инвеститорите, които търгуват като използват вътрешна информация и манипулират пазара чрез разпространяване на невярна или подвеждаща информация, засега могат да останат безнаказани, тъй като се възползват от различията в правото на 27-те държави-членки на ЕС. В някои държави регулаторните органи не разполагат с ефективни правомощия за санкциониране, докато в други държави не се предвиждат наказателни санкции за някои нарушения, свързани със злоупотреба с вътрешна информация и с манипулиране на пазара. Ефективните санкции могат да имат силен възпиращ ефект и да подобрят лоялността на отношенията на финансовите пазари на ЕС. Ето защо Европейската комисия на 20 октомври 2011 г. предложи правила, които в рамките на целия ЕС да гарантират минимални наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара.

Комисията използва за първи път нови правомощия съгласно Договора от Лисабон за прилагане на политика на ЕС чрез наказателни санкции. Предложената директива изисква от държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара ще подлежат на наказателно преследване. Те ще трябва също да налагат наказателни санкции за подбудителство, помагачество и съучастие при пазарна злоупотреба, както и за опити за извършване на такива деяния.

Злоупотреба с вътрешна информация има тогава, когато лице, притежаващо поверителна вътрешна информация за ценообразуването на финансови инструменти, търгува с такива инструменти. Манипулиране на пазара се извършва тогава, когато дадено лице изкуствено манипулира цените на финансови инструменти, като разпространява невярна информация или слухове, и извършва сделки с такива инструменти с цел да извлече печалба. Взети заедно, тези практики са известни като пазарна злоупотреба.

Предложението за директива определя двете нарушения — злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара — като престъпни деяния, които следва да се разглеждат така от държавите-членки, ако са извършени умишлено. В съответствие с приложното поле на предложения регламент относно пазарната злоупотреба, от обхвата са изключени транзакциите за определени цели: програми за обратно изкупуване и стабилизиране, парична политика, дейности по управление на дълг, както и дейности, свързани с квоти за емисии при осъществяването на политика по въпросите на климата.

Това е първото законодателно предложение въз основа на новия член 83, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда приемането на общи минимални правила относно наказателното право, когато това се окаже необходимо за гарантиране на ефективното прилагане на хармонизирана политика на ЕС. Действащите в държавите-членки режими на налагане на санкции за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби, не са достатъчно ефективни. Те не винаги боравят с еднакви определения на тези престъпни деяния и са твърде разнородни, което позволява на извършителите да се възползват от пропуските в законодателството.

Понастоящем предложението се разглежда от Европейския парламент и от Съвета за договаряне и приемане. След като бъде прието, държавите-членки ще разполагат с две години за транспониране на директивата в националните законодателства.

Инфобизнес бр. 43/2011

 
Публикувана: 26 Октомври 2011 г. 14:10:23
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини