ОБЯВА за сроковете, критериите и условията за усвояване на средствата, предоставени от правителството на Япония за подкрепа на структурната реформа в размер на 500 милиона йени,

, съгласно Споразумението между правителството на Япония и правителството на Република България, сключено чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 г. и ратифицирано на 20 октомври 1999 г. /ДВ, обн. бр.108 от 10.12.1999 г./.

1. Български търговци, регистрирани по Търговския закон, могат да кандидатстват за участие в усвояване на средствата, предоставени от правителството на Япония за подкрепа на структурната реформа в размер на 500 милиона йени, ако отговарят на следните условия:

  • не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност;
  • не са в производство по ликвидация;

· нямат непогасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване.

· членовете на управителните им органи не сe осъдени с влязла в сила присъда запрестъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Кандидатите, които отговарят на условията, изброени по—горе и проявят желание да участват в усвояването на средствата, могат да кандидатстват за закупуване на стоки, включени и изброени в списък /Приложение 1, стр. 4-12/ към настоящата обява, като заплащат само стойността на стоките, опаковката и натоварването им на превозното средство. Агентските комисиони, разходите за транспорт и застраховка на закупените стоки се заплащат със средства от отпуснатата от правителството на Япония на Република България помощ в подкрепа на структурната реформа и не подлежат на възстановяване от лицето-получател на стоките.

3. Кандидатите, които желаят да участват в схемата по усвояване на помощта от правителството на Япония, трябва да представят следните документи:

3.1. заявка за участие в схемата, в която да бъдат указани количеството и приблизителната стойност на стоките от Приложение 1, стр. 4-12, които търговецът иска да закупи;

3.2. единен идентификационен номер (ЕИК) или в случай, че търговецът не е регистриран в Търговския регистър, същият следва да представи удостоверение за актуално състояние и копие от решение за съдебна регистрация;

3.3. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство по несъстоятелност, не е в производство по ликвидация и няма непогасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване.

3.4. декларация от членовете на управителния орган на кандидата, че не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

3.5. заверено копие от учредителен акт;

3.6. банкови референции;

3.7. референции относно търговската репутация на кандидата от съконтрагенти по търговски договори;

3.8. декларация за съгласие за максимално оползотворяване на наличната при агента сума по помощта и готовност за гарантиране на заплащането на получаваните стоки чрез представяне на издадена неотменима банкова гаранция за пълния размер на очакваното плащане.

4. Заявки за участие в схемата, заедно с документите по т. 3 за усвояване на помощта от правителството на Япония, поставени в непрозрачен плик, се представят от кандидатите за регистриране в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, 1052 София, ул. “Славянска” № 8, в срок до 60 дни от публикуването на обявата/до 23.01.2012 г. вкл./. Пликът следва да бъде обозначен с надпис: „За участие в средствата, предоставени от правителството на Япония в подкрепа на структурната реформа”, Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите”. Допълнителна информация може да се получи на телефон: 940-7438 и Е-mail: Japan@mee.government.bg

5. Стоките от Приложение 1 могат да се закупят от търговеца при следните условия:

5.1. стоките са освободени от митни сборове, данъци, такси, налози и други вземания с ефект, еквивалентен на косвен данък, с изключение на акцизи, съгласно чл. 2 от Закона за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на Република България;

5.2. стоките не могат да бъдат реекспортирани;

5.3. произходът на стоките може да бъде от всички страни и територии с изключение на Република България и страните, които са обект на санкции от Организацията на Обединените Нации;

5.4. стоки, които фигурират в Закона за акцизите и данъчните складове, не могат да участват в схемата за усвояване на помощта от правителството на Япония.

6. При възможност, кандидатите могат да представят към заявките за участие в схемата и копия на фактури или проформа фактури, показващи стойността на заявените стоки, както и техния обичаен или предпочитан доставчик на стоките.

7. Ориентировъчната обща стойност на стоките, включени в заявката, следва да бъде в диапазона 22 500 евро — 23 500 евро по цени FOB. Окончателната максимална стойност FOBна стоките ще бъде определена след проведени преговори от агента около тяхното закупуване и потвърждение от фирмата-получател на стоките на договорените спесификация, количества и цена. Кандидатът, който желае да участва в схемата за усвояване на помощта, следва да е декларирал своето съгласие да му бъдат доставени стоки на стойност, максимално оползотворяващи наличните при агента общо 24,500.87 евро, от които ще се приспадат поеманите за сметка на помощта агентски комисиони и разходи за транспорт и застраховка на стоките.

8. Консултативен комитет, определен от Министъра на финансите и Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, извършва класиране на подадените заявки, като на първо място се класира юридическото лице, заявило най-висок размер на инвестиционните стоки /машини и съоръжения/, които желае да закупи. Допълнителни критерии за класирането са финансовото състояние и търговската репутация на кандидатите. Консултативният комитет може да провери фактическата възможност за използване на заявените стоки и при липса на такава може да изключи кандидата от участие в схемата. Списъкът на класираните фирма/фирми ще бъде обявен на електронен адрес: www.mее.government.bg

9. В срок от 15 работни дни от изтичане на срока за подаването на заявки Комитетът ще покани класирания на първо място кандидат за преговори с цел сключване на договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за оползотворяване на наличната при агента сума.

10. Договор се сключва след представяне от кандидата на документи, издадени от компетентните органи и доказващи декларираните обстоятелства по т. 3.3. и т. 3.4, както и безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за сума в размер на левовата равностойност на цената FOBна стоките, предмет на договора, като разплащанията се внасят по специална сметка на Министерство на финансите в „Уникредит Булбанк” АД. Курсът евро/лев се определя от курса на БНБ към датата на плащане в „УниКредит Булбанк” АД.

11. На основание сключения договор, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще възложи на британската организация “Краун Ейджънтс фор Оувърсий Гавърмънтс енд Администрейшънс” Лтд. — агент на правителството на Република България по усвояването на помощта, да организира дейностите по избора на доставчици на стоките.

12. След приключване на конкурса по избор на доставчици на стоките, съответният класиран български търговец по т. 10, МИЕТ, “Краун Ейджънтс” и доставчиците по т. 11 окончателно определят и съгласуват условията на доставките.

Трайчо Трайков

Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Приложение 1

Стоките, с които може да се участва в схемата за усвояване на помощта от правителството на Япония са изброени в Списъка от допустими продукти, даден в ДВ, бр. 108 от 10 декември 1999 г. /стр. 4-12/, като от него са изключени следните продукти:

UNSITC Код

/Рев. 2/*

Описание

25.

334

Рафинирани нефтени продукти

38.

562

Изкуствени торове

66.

673

Железни и стоманени прътове, греди, винкели, профили и секции /вкл. шпунтова стена/

67.

674

Универсални плочи или листове от желязо или стомана

68.

675

Горещо или студено валцовани обръчи и ленти от желязо или стомана

69.

676

Релси и строителни материали за релсов път от желязо или стомана

70.

677

Тел от желязо или стомана /без прокат/, с покритие или не, но неизолирана

* UNSITC — United Nations Standard International Trade Classification (Commodity Indexes Revision 2)

 
Публикувана: 30 Ноември 2011 г. 15:11:06
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини