Агенциата по заетостта ще проведе информационен ден по ОП "Развитие на човешките ресурси" схема “Квалификационни услуги и и насърчаване на заетостта”

На 6февруари 2012 г., понеделник, от 13,00 до 15,00 часа в конферентната зала на хотел “Космополитън” (ул.“Добри Немиров” 1-3, Русе) Агенцията по заетостта,в качеството си на Междинно звено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационен ден за разясняване на основните моменти и възможностите за кандидатстване с проекти по схемата “Квалификационни услуги и и насърчаване на заетостта”, която е в рамките на приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическатаактивност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” от оперативната програма.

В работната среща са поканени работодатели, обучаващи организации, образователни институции, социално-икономически партньори, които могат да кандидатстват с проекти по тази програма за безвъзмездна финансова помощ. Поканени са също и представители на местната власт, медиите и други заинтересовани страни от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.

Целите на схемата “Квалификационни услуги и и насърчаване на заетостта” са свързани с: повишаването на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в ДБТ, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността, като приоритетно ще се насърчава включването на лица от уязвимите групи на пазара на труда - младежи до 29 години; жени, отсъствали дълго време от работа поради майчинство/отглеждане на дете; лица с увреждания; неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

- Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен напрофесионална квалификация;

- Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение.

Общият бюджет на схемата “Квалификационни услуги инасърчаване на заетостта”, която официално стартира от 17 януари т.г., е в размер на 35 млн. лева. Краен срок за представяне на проектните предложения: не по-късно от 16.30 часа на 30 април 2012 г., във всички дирекции “Бюро по труда” в областните градове. (По тази схема за първи път се предоставя възможността кандидатите да изберат и още един начин за подаване на проектните си предложения – електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

За повече информация: Всички дирекции “Бюро по труда” и 9-те дирекции “Регионална служба по заетостта” в страната. Координати на тези дирекции и пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - www.az.government.bg/OPHR

 
Публикувана: 2 Февруари 2012 г. 14:02:09
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини