Агенциата по заетостта ще проведе информационен ден по ОП "Развитие на човешките ресурси"- схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

На 6февруари 2012 г., понеделник, от 10,00 до 12,00 часа в конферентната зала на хотел “Космополитън” (ул.“Добри Немиров” 1-3, Русе) Агенцията по заетостта,в качеството си на Междинно звено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационен ден за разясняване на основните моменти и възможностите за кандидатстване с проекти по схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, която е в рамките на приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите” от оперативната програма.

В работната среща са поканени работодатели, които могат да кандидатстват с проекти,както и представители на местната власт, медиите и други заинтересовани страни от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.

Целите на схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, са: предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица – като целта е да се повиши производителността на труда и се създадат условия за устойчива заетост; подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.По схемата се дава възможност и на предприятия с инвестиционни проекти, получили сертификат от клас А и клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите, също да подадат проектни предложения и да обучат наетия от тях персонал на работните места, разкрити при осъществяването на инвестицията.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

- Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;

- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.

Общият бюджет на схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, която официално стартира през декември м.г., е в размер на 34 млн. лева – разпределен в три компонента. Краен срок за представяне на проектните предложения: не по-късно от 17.00 часа на 31 май 2012 г., във всички дирекции “Бюро по труда” в областните градове.

За повече информация: Всички дирекции “Бюро по труда” и 9-те дирекции “Регионална служба по заетостта” в страната. Координати на тези дирекции и пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетосттапо Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - www.az.government.bg/OPHR

 
Публикувана: 2 Февруари 2012 г. 14:02:46
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини