Национален иновационен фонд

В рамките на Националния иновационен фонд (НИФ) Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартира шеста конкурсна сесия за набиране на проекти.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерки за нейната реализация.

В конкурса могат да участват:

  • научноизследователски развойни проекти - максимална стойност на субсидията - 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца;
  • проекти за техническа осъществимост - максимална стойност на субсидията - 50 000 лв. със срок на реализация 1 година. Всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проекти на територията на страната, сами или в партньорство с други организации, могат да кандидатстват за субсидия.

Приоритетни направления за финансиране в рамките на 6-та конкурсна сесия:

  • информационни и комуникационни технологии;
  • приборостроене;
  • биотехнологии, фармация, химия; нови материали и нанотехнологии;
  • екотехнологии и третиране на отпадъци;
  • енергоспестяващи технологии;
  • иновативни технологии за управление на градската среда.

Крайният срок за кандидатстване е 31.10.2012 г., 17:30 часа на адрес: София 1000, ул. "Леге" № 2-4.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да получите на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg.

Въпроси за допълнителна информация могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif6@sme.government.bg

Оттук може да изтеглите: Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2012, Приложения към тях и Методика за оценка на проектни предложения.

 
Публикувана: 17 Октомври 2012 г. 17:10:04
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини