РУСО Русе- променени наредби

Териториално поделение на Националният осигурителен институтгр. Русе информира гражданите и юридическите лица, че в ДВ бр. 33/05.04.2013г. Министерския съвет на Република България е приел промени в следните наредби:

1. Наредбатаза изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, изменена с ПМС 77/29.03.2013г.

Документите – болничните листи и съответните декларации по образец се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове:

1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;

2. от самоосигуряващите се лица - до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно до 15-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

2. Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица, изменена с ПМС 78/29.03.2013г е свързана с отпадането на ограничението от 1/6 от месечния размер на обезщетението, който се удържа(прихваща), когато лицето има задължение за възстановяване на неоснователно получено обезщетение за безработица, както и други недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания.Промяната влиза в сила от 09.04.2013г. и вече ще се прихваща до размера на неоснователно получено обезщетение за безработица.

3. Наредбата за обществено осигуряване на самоосигураващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица изменена с ПМС 79/29.03.2013г се определя датата, от която възниква задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се осигуряват по свое желание. Тази промяна важи и за лицата, които се осигуряват чрез посредник, който ги е изпратил на работа в чужбина или чрез държавен орган, със съгласието на който работят в международни органи и организации. Въвежда се и срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди от лицата, за времето преди 01.01.2013 изпратени на работа чрез посредник в чужбина или със съгласието на български държавен орган в международни органи и организации, ако те са направили писмено искане за това, могат да ги внесат до 31.12.2013г.

ТП на НОИ – гр. Русе

 
Публикувана: 9 Април 2013 г. 16:04:40
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини