Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Териториално поделение на Националният осигурителен институтгр. Русе информира гражданите и юридическите лица, че в ДВ бр. 33/05.04.2013г. Министерския съвет на Република България е приел промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.Съществена е промяната в срока на административното производство, който е намален с 1 месец. Разпорежданията на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ за отпусканев действителен размер, заизменяне, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсии следва да се постановяват вече в 4 месечен срок от датата на заявлението. Следва да се има предвид, че при пенсии за инвалидност този срок се следи от датата на постановяване на решението на Медицинската комисия при ТП на НОИ, или ако има подадена жалба по експертното решение от датата на жалбата , ако тези дати са след датата на заявлението на лицето. Също така са намалени сроковете за отстраняване на неизправности и/или липси в подадените документи за отпускане на пенсия по българското законодателство от 3 на 2 месеца /когато не могат да бъдат набавени служебно/, а по международен договор – от 6 на 4 месеца.

Връчването на разпорежданията за осъвременяване на пенсиите вече става само при поискване от лицата , като срокът на обжалване на разпореждането започва да тече от датата на връчване.За останалите разпореждания се запазва досегашния ред на връчване пряко на лицата или чрез лицензиран пощенски оператор срещу подпис и датиране.

Отпада ограничението да се иска преизчисляване на пенсията по реда на чл.102 от КСО, за осигурителен стаж и за осигурителен доход придобити след пенсиониране само веднъж в една календарна година. Разширен обхвата на децата , които учат и имат право на наследствена пенсия след навършване на 18 години, като са включени и учениците, които продължават образованието си в социални учебно-професионални заведения, създадени с ПМС 63 на МС от 1991 г., за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност. Документи удостоверяващи статута на учащ в Република България вече може да бъдат изпратени от съответното учебно взаведение и по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

По отношение на прилагането на разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност, освен използване на оригинални документи за пенсионно производство, вече има правна възможност за използване на заверени копия на документи от съответната компетентна институция. Апостилът на документи, издадени от чуждестранни учебни заведения, които се подават в НОИ от лица с право на наследствени пенсии, е задължителен само при първоначалното им представяне

Относно изплащането на пенсиите в банки, заявлението за превеждане на пенсията/пенсиите по посочена разплащателна или спестовна безсрочна лична сметка в посочена банка, може да бъде подадено и в съответната банка, открила сметката. В срок от 3 работни дни банката представя заявлението на лицето в ТП на НОИ, което изплаща пенсията. Останалите промени в НПОС са в съответствие с промените в КСО, направени със Закона за бюджета на ДОО за 2013 ( обн. ДВ, бр. 99/14.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

ТП на НОИ – гр. Русе

 
Публикувана: 9 Април 2013 г. 16:04:48
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини