Нова покана за проекти за технологичната модернизация на български предприятия със срок на кандидатстване 23.12.2013г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, стартира процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

По Елемент „Инвестиции"

Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта;

Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

По Елемент „Услуги"

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

Визуализация на проекта;

Одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.)

Кандидатите (фирмите) по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да отговарят и на следните специфични критерии за допустимост:

Да имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;

Да са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година (2012 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година (2012 г.)

Микро предприятия ≥150 000 лева

Малки предприятия ≥300 000 лева

Средни предприятия ≥750 000 лева

3. Да развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.

- Сектор С „Преработваща промишленост“;

- Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;далекосъобщения”;

- Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” — само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойнa дейност".

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване можете да бъде открит на следния линк: http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=124 , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg

 
Публикувана: 24 Октомври 2013 г. 11:10:59
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини