Данъчен календар за октомври 2014 г.

   По ЗКПО:

1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти октомври:

 По ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период -месец септември.

 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.

  По ЗСВТС:

  1.Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –пристигания/изпращания за месец септември 2014 г.

  Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за септември 2014 г.

  До 15-ти октомври:

  По  ЗКПО:

 3. Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 4. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

  По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец септември

  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.  

  До 20-ти октомври:

  По ЗДДС:

  1.Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

  По ЗСВТС:

  1.Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

  До 25-ти октомври:

   По  ЗДДФЛ:

  1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения. 

  2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец септември са направени само частични плащания.

  До 31-ви октомври:

  По  ЗКПО:

  1.Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за трето тримесечие.

  По ЗДДФЛ:

  1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

  2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2014 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

   По ЗДЗП:

  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

           2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

 
Публикувана: 1 Октомври 2014 г. 14:10:38
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини