Данъчен календар за октомври 2014 г.

   По ЗКПО:

1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти октомври:

 По ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период -месец септември.

 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.

  По ЗСВТС:

  1.Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –пристигания/изпращания за месец септември 2014 г.

  Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за септември 2014 г.

  До 15-ти октомври:

  По  ЗКПО:

 3. Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 4. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

  По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец септември

  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.  

  До 20-ти октомври:

  По ЗДДС:

  1.Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

  По ЗСВТС:

  1.Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

  До 25-ти октомври:

   По  ЗДДФЛ:

  1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения. 

  2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец септември са направени само частични плащания.

  До 31-ви октомври:

  По  ЗКПО:

  1.Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за трето тримесечие.

  По ЗДДФЛ:

  1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

  2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2014 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

   По ЗДЗП:

  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

           2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

 
Публикувана: 1 Октомври 2014 г. 14:10:38
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
01 Ноември 2018
Българо-ливански бизнес форум, 12 ноември 2018 г., София
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини