Осигурителен календар за март 2015 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

До 25 март:

- за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Февруари 2015 г.

- за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец Януари 2015 г.

- за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец Януари 2015 г.

- за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Февруари 2015 г.

- за лицата, които през месец Февруари 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

- за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Февруари 2015 г.

- за трудоустроените лица, на които през месец Февруари 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

- за лицата, на които през  месец Февруари 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

- за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Февруари 2015 г.

- за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Февруари 2015 г .
 
- за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Февруари 2015 г.

- за морските лица, за положения труд през месец Февруари 2015 г.

- за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец Февруари 2015 г.
 

- за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Февруари 2015 г.:
- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

- за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнасящи се за месец Февруари 2015 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:

До 25 март:

- за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Февруари 2015 г.

- за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец Януари 2015 г.

- за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец Януари 2015 г.

- за лицата в неплатен отпуск през месец Февруари 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

- за лицата, които през месец Февруари 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на            чл. 164б, ал. 1 и 4от Кодекса на труда.

- за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Февруари 2015 г.

- за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Февруари 2015 г.

- за лицата, които през месец Февруари 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

- за морските лица за положения труд през месец Февруари 2015 г.

- за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Февруари 2015 г.

По Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

До 10 март :

- Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.

До 25 март:

- Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Февруари 2015 г.

- Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Февруари 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

- Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Февруари 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

- Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Януари 2015 г., които са  начислени или изплатени след 25 Февруари 2015 г.

- Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Януари 2015 г., които са начислени или изплатени през месец Февруари 2015 г.

- Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Февруари 2015 г.

- Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 Януари 2015 г. и месец Февруари 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

- Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало от 1 февруари 2015 г.

- Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Февруари 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

- Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Февруари 2015 г.

- Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Февруари 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

- Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Февруари 2015 г. задължителни осигурителни вноски.

- Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Февруари 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

 

 
Публикувана: 5 Март 2015 г. 15:03:30
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини