Картина на трудовия пазар в област Русе за април 2015 г.

През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 801 (броят им е с 56 по-голям отколкото през март). Започналите работа безработни без квалификация са 298, с работническа професия са 293, а специалистите със средно специално и висше образование - 210. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 141. Заетост е осигурена на 139 продължително безработни от областта, както и на 33 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 443 безработни (с 62 пъти повече от април м.г.). С активното посредничество на бюрата по труда други 138 безработни от областта са наети по програми за заетост, а 44 – по насърчителни мерки за заетост.

Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 821 (броят им е със 79 повече в сравнение с март и със 108 спрямо същия месец на м.г.).

През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените места от работодателите в бюрата по труда - общо 550, които са предимно от частния сектор (като темп броят им се запазва колкото и през април м.г., с 22 по-малко). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (249), търговията (104), строителството (41), селското стопанство (35), хотелиерството и ресторантьорството (23), хуманитарното здравеопазване и социалната работа (15), транспорта и държавното управление (по 11) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе са заявени 218 работни места – преобладаващата част от тях са по ОП „Развитие на човешките ресурси” - по схемите „Младежка заетост” и „Подкрепа за заетост”. По регионални програми за заетост от Националния план за действие по заетостта 2015 обявените места са 30. По насърчителни мерки за заетост в бюрата по труда работодатели от областта са обявили общо 53 работни места.

Към края на април в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 8842. Техният брой намалява с 339 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 554 заети, 468 пенсионери и 214 учащи.

Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 8,6%, при 8,9% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с март 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1,4 процентни пункта./ За април 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 10,7 на сто.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово– 39,3% /1598 безработни лица/, следват общините Борово - 38,3% /594/, Ценово – 31,8% /566/, Две могили - 21,7% /741/, Бяла – 19,3% /928/, Сливо поле – 17,1% /581/, Иваново - 12,4% /358/, и най-ниско в община Русе - 4,3% /3476/.

    По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 49%, с работнически професии – 32%, специалисти – 19%.

    Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 42%, хората със средно образование са 47%, а висшистите – 11%.

    Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 13%.

    От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 627.

 
Публикувана: 29 Май 2015 г. 14:05:56
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини