Покназа участие в информационна кампанияна Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по схеми „АКТИВНИ” и „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Във връзка със старта на схемите „Активни” и „Ново работно място 2015”по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на насоките за кандидатстване.

ДАТА    МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Варна

хотел Голдън Тюлип, зала Дали

бул. Христо Ботев № 3А

3 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Велико Търново

Меридиан хотел Болярски, зала Калоян

ул. Стефан Стамболов № 53 А

7 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Бургас

хотел България, зала Компас

ул. Александровска № 21

9 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Пловдив

хотел Империал Пловдив&Спа, зала Бална

ул. Лев Толстой № 6/ул. Арх. Камен Петков 1А

13 юли 2015

10:00-16:00 ч.   гр. София

хотел Бест Уестърн ЕКСПО, зала Еспланада

Бул. Цариградско Шосе № 149

Метро станция „Цариградско шосе”

Програма за всички събития

10:00 – 10:30 ч.         Регистрация на участниците за схема „Активни

10:30 – 12:30 ч.         Представяне на схема „Активни” – насоки за кандидатстване и приложенията към тях. Дискусия, въпроси и отговори.

12:30 – 13:30 ч.         Обедна почивка

13:30 – 14:00 ч.         Регистрация на участниците за схема „Ново Работно място 2015”

14:00 – 16:00 ч.         Представяне на схема „Ново Работно място 2015” – насоки за кандидатстване и приложенията към тях. Дискусия, въпроси и отговори.

Забележка:

Не се изисква предварителна регистрация за участие.

Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

СХЕМА „АКТИВНИ“

Цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование.

Допустими кандидати:

Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; неправителствени организации; социални партньори; общини и райони на общини, работодатели.

Размер на БФП на проект: мин. 200 000 лв.; макс. 391 166 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението.

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

СХЕМА „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Поставя се акцент върху интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.

Допустими кандидати: работодатели

Размер на БФП на проект: мин. 50 000 лв.; макс. 391 166 лв.

Допустими дейности:

1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца - задължителна.

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.

3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица.

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.

6.1. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

 
Публикувана: 30 Юни 2015 г. 16:06:08
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини