Покназа участие в информационна кампанияна Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по схеми „АКТИВНИ” и „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Във връзка със старта на схемите „Активни” и „Ново работно място 2015”по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на насоките за кандидатстване.

ДАТА    МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Варна

хотел Голдън Тюлип, зала Дали

бул. Христо Ботев № 3А

3 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Велико Търново

Меридиан хотел Болярски, зала Калоян

ул. Стефан Стамболов № 53 А

7 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Бургас

хотел България, зала Компас

ул. Александровска № 21

9 юли 2015

10:00-16:00 ч.  гр. Пловдив

хотел Империал Пловдив&Спа, зала Бална

ул. Лев Толстой № 6/ул. Арх. Камен Петков 1А

13 юли 2015

10:00-16:00 ч.   гр. София

хотел Бест Уестърн ЕКСПО, зала Еспланада

Бул. Цариградско Шосе № 149

Метро станция „Цариградско шосе”

Програма за всички събития

10:00 – 10:30 ч.         Регистрация на участниците за схема „Активни

10:30 – 12:30 ч.         Представяне на схема „Активни” – насоки за кандидатстване и приложенията към тях. Дискусия, въпроси и отговори.

12:30 – 13:30 ч.         Обедна почивка

13:30 – 14:00 ч.         Регистрация на участниците за схема „Ново Работно място 2015”

14:00 – 16:00 ч.         Представяне на схема „Ново Работно място 2015” – насоки за кандидатстване и приложенията към тях. Дискусия, въпроси и отговори.

Забележка:

Не се изисква предварителна регистрация за участие.

Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

СХЕМА „АКТИВНИ“

Цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование.

Допустими кандидати:

Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; неправителствени организации; социални партньори; общини и райони на общини, работодатели.

Размер на БФП на проект: мин. 200 000 лв.; макс. 391 166 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението.

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

СХЕМА „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Поставя се акцент върху интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.

Допустими кандидати: работодатели

Размер на БФП на проект: мин. 50 000 лв.; макс. 391 166 лв.

Допустими дейности:

1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца - задължителна.

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.

3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица.

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.

6.1. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

 
Публикувана: 30 Юни 2015 г. 16:06:08
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини