НОИ разширява електронните услуги, които предоставя на граждани

От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с четири нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път.

Първата услуга е “Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава”. С издаденото удостоверение лицата доказват при необходимост получения доход от пенсия/и и добавка/и за определен период от време пред компетентни институции в други държави.

Друга нова услуга е “Издаване на удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава”. Издаденият документ може да послужи на лицата за доказване при необходимост на месечния размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и пред компетентни институции в други държави.

Тези две услуги касаят издаване на удостоверения от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД) или териториалното поделение (ТП) на НОИ, което изплаща пенсията/те и добавката/те

Третата услуга “Издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер” е само от компетенциите на дирекция ЕРМД в НОИ. Така лицата с настоящ адрес на територията на други държави доказват обстоятелството, че не получават пенсия, отпусната по законодателството на Република България.

Трите електронни услуги са платени съгласно Тарифата на услугите в НОИ, като цената е за един брой удостоверение.

Изплащането на неполучена пенсия от починал пенсионер също ще бъде възможно чрез подаване на заявление по електронен път от наследниците към съответното териториално поделение, изплащало пенсията на починалото лице или дирекция ЕРМД на НОИ. Изплащането в чужбина на неполучена пенсия от починал пенсионер е възможно само в държави-членки на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на Швейцария, както и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване. Тази услуга е безплатна.

При подаване на електронно заявление за съответната услуга, то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ. В случай че към заявлението се прилага пълномощно, изготвено в друга държава, същото следва да е заверено с „Апостил“ или легализирано по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”.

 
Публикувана: 2 Юли 2015 г. 13:07:46
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
01 Ноември 2018
Българо-ливански бизнес форум, 12 ноември 2018 г., София
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини