НАП стартира заверките на формуляри за данъчното облагане във Федерална република Германия

       От 20 юли териториалните дирекции и офиса на НАП започнаха да заверяват германски формуляри, служещи за целите на облагането с данъци във Федерална република Германия.  Това се:

       - Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация / Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung /  - предназначен да послужи пред данъчната администрация на Германия, като информацията, предоставена чрез него, служи за извършване на преценка относно основателността за връщане на надвзети данъци от минали години;

      - Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане съгласно § 1, ал. 3, § 1а от Закона за  данъка  върху  общия  доход /Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1 Abs. 3, §1A EStG /

Фоормулярите се разпространяват от германската данъчна администрация и са достъпни в сайта: www.formulare-bfinv.de , а в сайта на НАП – www.nap.bg  ги има и в превод на български.

    Заинтересованите граждани трябва  да подходят много внимателно при попълването на тези документи. Истинска немска коректност  се изисква най-вече при посочването на предполагаемото брутно трудово възнаграждение, включително непарични добавки при заплащане, извънредни възнаграждения, тантиеми и др. и при посочването на предполагаемите други доходи от стопанска дейност, от вложени капитали, от даване под наем и аренда. Данните за доходите се отнасят не само за подалото заявлението лице и  неговия съпруг/га, но и при наличие на житейски партньор – интересен фрагмент на актуалното подоходно облагане в Германия. Често във формулярите се посочват подозрително ниски доходи и при проверката от приходните служители се оказва явна недобросъвестност при попълването на графата за  предполагаемите  доходи. Това не е в полза и пред немската данъчна администрация.

     До момента в офиса на НАП в Русе са издадени или заверени 10 бр. формуляри, като се очаква те да се увеличат. За стартиране на процеса по издаването или заверяванeто  им следва да се подаде „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51) в „Деловодството”. Образецът може да бъде намерен в сайта на агенцията www.nap.bg  и на място във всеки неин офис. Бланките на германски формуляри, следва да се представят пред органите по приходите попълнени и подписани.    Срокът за изготвяне и заверяване на формулярите е 7 дни.

 
Публикувана: 6 Август 2015 г. 11:08:58
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини