"Разработване и управление на проекти по програма САПАРД",семинар организиран от Българската Търговско- Промишлена Палата.

Темата на семинара е :"Разработване и управление на проекти на ЕС.Програма САПАРД или как да възстановим половината от инвестициите в земеделие и селски туризъм".Ще се проведе на дата 26-27.05.2005 г.

Предмет на семинара е запознаването на участниците с програма САПАРД като специална програма за присъединяване на България в областта на земеделието и селските райони на ЕС, като инструмент, подготвящ страните кандидатки за бъдещото им членство в ЕС. Семинарът има за цел да изясни целите, приоритетите, основните мерки и проекти по Програмата, както и нормативната база по прилагането им, да се даде обстоен отговор на въпросите кой, къде и как може да участва в Програма САПАРД. В семинара ще бъда включено обучение по методологията на разработване на документите за кандидатстване – разработване на бизнес-план и финансов погасителен план, както и всички съпътстващи общи и специфични документи. Ще бъдат отразени последните промени по наредбите на програма сапард и тенденциите при кандидатстване за 2005–2006 г.

Семинарът е предназначенза ръководители на проекти иексперти - консултанти, изпълняващи проектни дейности в организации, насочени към консултиране на земеделски предприемачи, както и за менаджъри на МСП от хранително-преработвателната промишленост. Семинарът е подходящ и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

В семинара са включени следните модули:

· Предприсъединителни финансови инструменти в България. Програма САПАРД като част от предприсъединителните фондове на ЕС.

· Приоритетни области за финансиране по програма САПАРД. Видове мерки и техните особености.

· Нормативни документи по действащите мерки.

· Кой има право да кандидатства – разяснения относно бенефициентите по отделните мерки.

· Технология за кандидатстване по САПАРД - критерий за допустимост, подготовка на документите – общи и специфични за кандидатстване.

· Основни положения при разработването на бизнес-плана; обект , източници на финансиране и етапи при реализация на проекта.

· Мониторинг и оценка на проекта.

· Отчитане резултатите от проекта и възстановяване на разходите

Срок за потвърждение:до 20.05.2005г./петък/

Такса за участие 60 лв. /с ДДС/.

За допълнителна информация:

Боряна Първанова

тел: 987 26 31 /в. 156/ или 988 34 82 - БТПП

Дирекция “Проекти, Маркетинг и Нови дейности”

 
Публикувана: 19 Май 2005 г. 10:05:27
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини