Работодателите от Русе и региона отново могат да се възползват от финансовите средства по насърчителните мерки

Уведомява работодателите от общините Русе,   Иваново и Сливо Поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

 • безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

52185

 • за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)

1322

 • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

293

 • за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ)

2399

 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

4913

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

4731

 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

7301

 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

12864

 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)

1994

 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

4929

 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

5687

 • за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

1499

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

1033

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 25364 лв.

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Русе , етаж  3 , стая 308 , както и на тел. 082/821426

 
Публикувана: 27 Октомври 2016 г. 9:10:55
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини