Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност

До края на данъчната кампания на 2 май 2017 г. се очаква още около 8 000 русенци да  подадат годишните си декларации и внесат дължимите налози. Декларация за доходите си през 2016 г. трябва да подаде всяко местно физическо лице, което през нея е:

- получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа  / напр. от свободни професии, доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси и др. / или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

- иска да ползва данъчни облекчения;

- лице, което е плащало патентен данък;

- е дало или получило заеми от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;

- притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;

- е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

- всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

       Не се подава годишна данъчна декларация:

- за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);

- ако се получават само доходи от трудов договор;

- за необлагаемите доходи.

    Много е важно данъкоплатците да използват правилното приложение към основната част на декларацията, защото доходите, които се описват, имат различен режим за приспадане на разходи и различни документи, които се прилагат към тях. В приложение №1 се обявяват доходите от заплата, в №2 - пари от стопанска дейност, но като едноличен търговец. Приложение №3 е за вписване на доходи от друга стопанска дейност, когато получателят не е регистриран като едноличен търговец – напр. хонорари, граждански договори, доходи от свободни професии и др.. Номер 4 е предназначено за обявяване на суми от наеми, а в №5 - за суми, получени от прехвърляне на права или имущество. В приложения с номера 6, 7 и 8 се декларират съответно други доходи, спечелено от дейност като търгове и от акции и дялови участия. Деветото приложение към декларацията ползват само тези, които имат пари, обложени в друга държава, които ще искат да се приложат спогодбите за избягване на двойно облагане. Приложение №10 трябва да използват тези, които ще искат получаване на различни данъчни облекчения. 11-и номер трябва да попълнят хората, които са дали или са получили парични заеми през годината. Всички суми, които се декларират, както в основната част, така и в приложенията, се описват до втория знак след десетичната запетая. Дължимият данък, обаче, окончателно се закръглява до по-ниския пълен лев – напр., ако сумата е 100,31 лв., се вписва 100 лв., както и ако е 100.95 лв., също се вписват 100 лв.

        Годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ най-лесно се подават по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Може да се изпратят и по пощата с обратна разписка или да се подадат в 17 пощенски станции в русенска област срещу входящ номер, както и лично в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19. Там могат да се получат и формуляри на декларациите или да се изтеглят от сайта на НАП www.nap.bg   От него  може да се изтегли и декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се да се изчисли дължимия данък и попълни декларацията, а след това да се разпечата и изпрати по пощата.

        Изчерпателна информация може да се получи на телефона на Инфоцентъра на НАП с номер 0700 18 700  на цената на един градски разговор или чрез имейл до адрес infocenter@ nra.bg.

 
Публикувана: 25 Април 2017 г. 12:04:32
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
01 Ноември 2018
Българо-ливански бизнес форум, 12 ноември 2018 г., София
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини