РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy

Русенска търговско-индустриална камара съдейства на Търговско-промишлена палата Добрич в изпълнението по проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство“,  акроним - Heritage for RO-BG Economy, Договор/Проект: № 15.2.1.034/2016; e-MS code: ROBG-8; уеб сайт : http://heritagerobg.eu/ ; финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Като част от палатската система и по-специално като организация, изпълняваща своята дейност на територията на трансграничната българо-румънска зона, РТИК участва чрез свои представители в работната глрупа, разработила и приела стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство 

Тук може да видите дипляната на проекта.

Цели на проекта:

– улесняване създаването на общ подход за развитие и приложение на нови модели икономически дейности, чрез устойчиво използване на културното и природно наследство;

– подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство;

– създаване на трансгранична структура за подкрепа на бизнеса при прилагането на стратегии, опазващи културното и природно наследство

Бюджет:

334 181 €, от които 284 053,85 € от ЕФРР

Период:

февруари 2016 – януари 2018     

Водеща организация:

Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца; Румъния

Основен резултат по проекта е разработване  на трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство, която да се прилага от организации, подпомагащи бизнеса, в пограничните 7 области в Румъния и 8 области в България.       

Партньорите определят визия за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културно наследство на Румъния и България:

До 2022 година природното и културно наследство от българо-румънската трансгранична зона да придобие ново значение за бизнес средата, която го управлява: Природното и културно богатство да се превърне в основен източник за индивидуалната и колективна идентичност на местната общност, неизчерпаем ресурс за преоткриване и развитие.

Стратегията за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културно наследство е част от проектите и дейностите, които ще позволят реализиране целите и постигане на предложената визия от Стратегията, като в същото време Стратегията интегрира предпочитанията на бизнес средата и на заинтересованите страни от българо-румънската трансгранична зона.

Основни приоритети на проекта

I. Бизнесът от българо-румънската трансгранична зона да прилага нов активен подход спрямо природното и културно наследство чрез модерно осмисляне на важната му значимост.        

I.1. Повишаване информираността на бизнеса за значението на природното и културно наследство за общността и важността на устойчивото му ползване от икономическа гледна точка.

I.2. Бизнесът да участва в процеса по промяна на възприемането, манталитета и участието на специфичната ценностна верига на наследството, както и по промотиране на устойчивото му ползване.

I.3. Промотиране и доброволно прилагане на система за оценка и поощряване на фирми, които прилагат мерки, свързани с валоризация на устойчивото наследство.

II. Промотиране на нови бизнес модели, които водят до икономика, опазваща природното и културно наследство.       

II.1. Повишаване управленския капацитет на бизнеса за приемане и прилагане на мерки за устойчива валоризация на наследството.

II.2. Устойчиво ползване на

наследството чрез въвеждане на социални мерки, създаване на нови бизнеси и промотиране опазването на околната среда.

II.3. Мерки за съхраняване автентичността, качеството и целостта на природното и културно наследство.

III. Свързване действащите лица на природното и културно наследство в линия на устойчивост и ролята на бизнеса като медиатор.        III.1. Утвърждаване участието на бизнеса в процеса на вземане решения относно устойчивото развитие и ползване на природното и културно наследство.

III.2. Разработка на неформална платформа за информиране, сътрудничество и управление на  природното и културно наследство за бизнеса - „Приятели на наследството”.

Основни дейности по проекта:

A.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни, създаване на работна група, която да защитава културното и природно наследство и ресурси в България и Румъния. Страните, ще бъдат включени в изпълнението на стратегията. Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.2. Определяне на рисковете, натиска и конфликтите породени от туризма и други икономически дейности. Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.3. Определяне на интересите, действията, мотивацията, средства, стратегиите и т.н. на частния сектор отнасящи се до икономически дейности, предприети по отношение на природното и културното наследство. Основен изпълнител на дейността- ТПП Констанца

A.1.4. Стратегия за развитие. Основен изпълнител на дейността-  ТПП Констанца

A.1.5. Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство.  Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.6. Финализиране, одобрение и публикуване на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.7. Промоция на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. Основен изпълнител на дейността- ТПП Констанца

A.2.1. Създаване на средства за реализиране. Основен изпълнител на дейността-       ТПП Констанца

A.2.2. Обучение на пограничните организации партньори за изпълнение на стратегията. Основен изпълнител на дейността- ТПП Констанца

A.3.1. Информационна кампания адресирана до туристическите и бизнес общества в Добрич и Констанца относно стратегията и концепциите опазващи природното и културно наследство.         Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.3.2. Пилотно обучение за бизнес общностите в Добрич и Констанца. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.3.3. Пилотна сесия за измерване на влиянието от икономическите дейности върху културното и природно наследство и награждаване на  бизнесите, който най-добре ги опазват. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.3.4. План за действие за изпълнение на стратегията на гранично ниво. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.4. Дейности свързани с визуалната идентичност на проекта. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.5. Дейности за управление, координация, докладване. Основни изпълнители на дейността-ТПП Констанца и ТПП Добрич

Контакти на основните партньори по проекта:

Водещ партньор

Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца

Екип: Адриана Бароти (Мениджър на проекта), Корина Урмош, Лучия Каленичи, Диана Кожокару-Белтеу

Телефон: +40 241 618475, +40 241 550960

Email: drc@ccina.ro; een@ccina.ro  

Интернет: www.ccina.ro 

Партньор 2

Търговско-промишлена палата Добрич

Екип: Татяна Гичева (местен координатор), Герман Германов, Георги Колев

Телефон: +359 58 601472

Email: tgicheva@cci.dobrich.net  

Интернет: www.cci.dobrich.net

Основните резултати от проекта са разрабтените пет ръководства за добри практити, които могат да се видят както следва:

Ръководство за добри практики в сектор "Земеделие, животновъдство, лесовъдство и риболов"

Ръководство за добри практики в сектор "Архитектура и строителство"

Ръководство за добри практики в сектор "Добра европейска практика"

Ръководство за добри практики в сектор "Туризъм и свързани дейности"

Ръководство за добри практики в сектор "Възобновяеми енергийни източници"

В рамките на проекта се разработи и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ 2018 - 2023

 

 
Публикувана: 24 Юли 2017 г. 12:07:29
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
01 Ноември 2018
Българо-ливански бизнес форум, 12 ноември 2018 г., София
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини