13-та Международна изложба „Security 2006

От 14 до 18 февруари 2006г. в Националния дворец на културата - София ще се проведе 13-тата Международна Специализирана изложба и семинар за охрана, сигурност и безопасност - „Security 2006“. Ãîëåìè è ìàëêè ôèðìè, ðàáîòåùè â ñôåðàòà íà ñèãóðíîñòòà ùå ñå ïðåäñòàâÿò íà òîâà çàáåëåæèòåëíî ñúáèòèå, çà äà ïîêàæàò íà ïîñåòèòåëèòå íàé-íîâèòå ñè ðàçðàáîòêè. Организатор е БТПП.

Íîìåíêëàòóðàòà íà SECURITY 2006 îáõâàùà: Àëàðìåíè ñèñòåìè è ñðåäñòâà ñðåùó ïðîíèêâàíå è âçëîì - Ñèñòåìè è ñðåäñòâà çà êîíòðîë íà äîñòúïà - Ñèñòåìè çà ïåðèìåòðîâà çàùèòà - Ñèñòåìè çà ïðåäàâàíå íà àëàðìåí ñèãíàë - Òåëåâèçèîííè ñèñòåìè çà íàáëþäåíèå è êîíòðîë - Ïîæàðîèçâåñòèòåëíè è ïîæàðîãàñèòåëíè ñèñòåìè - Àëàðìåíè ñèñòåìè è èìîáèëàéçåðè çà çàùèòà íà ÌÏÑ - Êîìóíèêàöèîííè çàñåêðåòåíè ñèñòåìè - Ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå íà ñãðàäè - Öåíòðîâå çà ìîíèòîðèíã è îõðàíà ñ àâòîïàòðóëè - Ïîëèöåéñêî îáîðóäâàíå - Ðàäèî è òåëåêîìóíèêàöèîííè ñèñòåìè - Óñòðîéñòâà çà ïåðñîíàëíà çàùèòà, ñðåäñòâà çà ëè÷íà è îáùåñòâåíà çàùèòà è áåçîïàñíîñò - Çàùèòà íà äîêóìåíòè è äàííè - Çàùèòà íà êëàñèôèöèðàíàòà èíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèîííà ñèãóðíîñò – Ñèñòåìè çà ñúõðàíåíèå íà äàííè - Áàíêîâî îáîðóäâàíå - Êàñè, ñåéôîâå, òðåçîðè - Áðîíèðàíè êîëè - Áëèíäèðàíè âðàòè, ãàðàæíè è ïîðòàëíè âðàòè, çàùèòíè ðîëåòêè è áàðèåðè - Õîòåëñêè ñèñòåìè çà ñèãóðíîñò - Èäåíòèôèêàöèîííè êàðòè - Áîëíè÷íè îïîâåñòèòåëíè ñèñòåìè - Ñèãíàëèçèðàùè óñòðîéñòâà çà ÌÏÑ ñúñ ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå - Áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà - Ïúòíà ìàðêèðîâêà è ñèãíàëèçàöèÿ - Ñðåäñòâà çà îõðàíà íà òðóäà è çàùèòà íà ðàáîòíîòî ìÿñòî - Îáîðóäâàíå è ñðåäñòâà çà ïðîìèøëåíà çàùèòà è áåçîïàñíîñò, áåçîïàñíîñò íà ïðîèçâîäñòâîòî - Ñïåöèàëèçèðàíà ëèòåðàòóðà, äð.

Èçëîæåíèåòî ùå îñèãóðè âñåñòðàííî ïðåäñòàâÿíå íà ðàçëè÷íèòå ñôåðè íà ñèãóðíîñòòà è áåçîïàñíîñòòà è íàé-íîâèòå ïîçíàíèÿ â òàçè îáëàñò – êàêòî íà ùàíäîâåòå íà ó÷àñòâàùèòå ôèðìè, òàêà è ïî âðåìå íà ñåìèíàðèòå, ïðåçåíòàöèèòå, äåìîíñòðàöèèòå â ðàìêèòå íà îôèöèàëíàòà ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà.

ÍÎÂÎ! Çà ïúðâè ïúò íà SECURITY 2006 ùå èìàò âúçìîæíîñò äà ñå ïðåäñòàâÿò è ôèðìè ðàáîòåùè â îáëàñòòà íà îõðàíàòà íà òðóäà è çàùèòàòà íà ðàáîòíîòî ìÿñòî, ïðîìèøëåíà çàùèòà è áåçîïàñíîñò, áåçîïàñíîñò íà ïðîèçâîäñòâîòî; øêîëè çà îáó÷åíèå è äð.

Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ òåë./ôàêñ: 02/981 66 26, 989 72 40, 989 22 40 èëè E-mail: fairs@bcci.bg.

Îôèöèàëíà óåá-ñòðàíèöà: http://www.bcci.bg/fairs/security

 
Публикувана: 31 Октомври 2005 г. 14:10:00
 Новини

19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...
18 Октомври 2017
Представяне на "Глобалните икономически тенденции, перспективите за отношенията Япония-ЕС и значението им за България" - 24 октомври 2017г, София
още...
18 Октомври 2017
Семинар за възможности за кандидатстване по „Хоризонт 2020"
още...

Още новини