13-та Международна изложба „Security 2006"

От 14 до 18 февруари 2006г. в Националния дворец на културата - София ще се проведе 13-тата Международна Специализирана изложба и семинар за охрана, сигурност и безопасност - „Security 2006“. Ãîëåìè è ìàëêè ôèðìè, ðàáîòåùè â ñôåðàòà íà ñèãóðíîñòòà ùå ñå ïðåäñòàâÿò íà òîâà çàáåëåæèòåëíî ñúáèòèå, çà äà ïîêàæàò íà ïîñåòèòåëèòå íàé-íîâèòå ñè ðàçðàáîòêè. Организатор е БТПП.

Íîìåíêëàòóðàòà íà SECURITY 2006 îáõâàùà: Àëàðìåíè ñèñòåìè è ñðåäñòâà ñðåùó ïðîíèêâàíå è âçëîì - Ñèñòåìè è ñðåäñòâà çà êîíòðîë íà äîñòúïà - Ñèñòåìè çà ïåðèìåòðîâà çàùèòà - Ñèñòåìè çà ïðåäàâàíå íà àëàðìåí ñèãíàë - Òåëåâèçèîííè ñèñòåìè çà íàáëþäåíèå è êîíòðîë - Ïîæàðîèçâåñòèòåëíè è ïîæàðîãàñèòåëíè ñèñòåìè - Àëàðìåíè ñèñòåìè è èìîáèëàéçåðè çà çàùèòà íà ÌÏÑ - Êîìóíèêàöèîííè çàñåêðåòåíè ñèñòåìè - Ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå íà ñãðàäè - Öåíòðîâå çà ìîíèòîðèíã è îõðàíà ñ àâòîïàòðóëè - Ïîëèöåéñêî îáîðóäâàíå - Ðàäèî è òåëåêîìóíèêàöèîííè ñèñòåìè - Óñòðîéñòâà çà ïåðñîíàëíà çàùèòà, ñðåäñòâà çà ëè÷íà è îáùåñòâåíà çàùèòà è áåçîïàñíîñò - Çàùèòà íà äîêóìåíòè è äàííè - Çàùèòà íà êëàñèôèöèðàíàòà èíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèîííà ñèãóðíîñò – Ñèñòåìè çà ñúõðàíåíèå íà äàííè - Áàíêîâî îáîðóäâàíå - Êàñè, ñåéôîâå, òðåçîðè - Áðîíèðàíè êîëè - Áëèíäèðàíè âðàòè, ãàðàæíè è ïîðòàëíè âðàòè, çàùèòíè ðîëåòêè è áàðèåðè - Õîòåëñêè ñèñòåìè çà ñèãóðíîñò - Èäåíòèôèêàöèîííè êàðòè - Áîëíè÷íè îïîâåñòèòåëíè ñèñòåìè - Ñèãíàëèçèðàùè óñòðîéñòâà çà ÌÏÑ ñúñ ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå - Áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà - Ïúòíà ìàðêèðîâêà è ñèãíàëèçàöèÿ - Ñðåäñòâà çà îõðàíà íà òðóäà è çàùèòà íà ðàáîòíîòî ìÿñòî - Îáîðóäâàíå è ñðåäñòâà çà ïðîìèøëåíà çàùèòà è áåçîïàñíîñò, áåçîïàñíîñò íà ïðîèçâîäñòâîòî - Ñïåöèàëèçèðàíà ëèòåðàòóðà, äð.

Èçëîæåíèåòî ùå îñèãóðè âñåñòðàííî ïðåäñòàâÿíå íà ðàçëè÷íèòå ñôåðè íà ñèãóðíîñòòà è áåçîïàñíîñòòà è íàé-íîâèòå ïîçíàíèÿ â òàçè îáëàñò – êàêòî íà ùàíäîâåòå íà ó÷àñòâàùèòå ôèðìè, òàêà è ïî âðåìå íà ñåìèíàðèòå, ïðåçåíòàöèèòå, äåìîíñòðàöèèòå â ðàìêèòå íà îôèöèàëíàòà ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà.

ÍÎÂÎ! Çà ïúðâè ïúò íà SECURITY 2006 ùå èìàò âúçìîæíîñò äà ñå ïðåäñòàâÿò è ôèðìè ðàáîòåùè â îáëàñòòà íà îõðàíàòà íà òðóäà è çàùèòàòà íà ðàáîòíîòî ìÿñòî, ïðîìèøëåíà çàùèòà è áåçîïàñíîñò, áåçîïàñíîñò íà ïðîèçâîäñòâîòî; øêîëè çà îáó÷åíèå è äð.

Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ òåë./ôàêñ: 02/981 66 26, 989 72 40, 989 22 40 èëè E-mail: fairs@bcci.bg.

Îôèöèàëíà óåá-ñòðàíèöà: http://www.bcci.bg/fairs/security

 
Публикувана: 31 Октомври 2005 г. 15:10:33
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини