Курс „Международни стандарти за финансови отчети“ (курс по практическо прилагане)

Курсът ще се проведе в периодите 16-18 ноември, 22-23 ноември, 19-21 декември 2005 г. в София. В него са включени новите МСФО и 17-tе преработени МСС от Съвета по международни счетоводни стандарти, в сила от 1 януари 2005 г. Лекторите са висококвалифицирани одитори, които следят промените в МСС в оригинал. Те са автори на едни от най-добрите публикации в тази област. Организатор е „Международен панаирен и конгресен център“ ЕООД.

I модул

16 ноември 2005 г. (сряда)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 1 Представяне на финансови отчети. МСС 7 Отчети за паричните потоци.

МСС 8 Счетоводна политика, промени в приблизителни счетоводни оценки и грешки.

МСС 10 Събития след датата на баланса. МСС 14 Отчитане по сектори


17 ноември 2005 г. (четвъртък)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване. МСС 38 Нематериални активи

МСС 17 Лизинг. МСС 40 Инвестиционни имоти и МСС 23 Разходи по заеми


18 ноември 2005 г. (петък)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСС 2 Стоково-материални запаси. МСС 36 Обезценка на активи.

МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

МСС 11 Договори за строителство. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове.


II модул

22 ноември 2005 г. (вторник)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 41 Земеделие. МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности. МСС 18 Приходи. МСС 19 Доходи на наети лица. МСС 26 Счетоводство

и финансови отчети на пенсионните фондове


23 ноември 2005 г. (сряда)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 30 Оповестявания във финансовите отчети на банки и сходни финансови институции. МСС 34 Междинно счетоводно отчитане. МСС 12 Данъци върху дохода. МСС 29 Счетоводно отчитане при свръхинфлационни икономики


III модул

19 декември 2005 г. (понеделник)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси. МСФО 3 Бизнескомбинации.

МСС 27 Консолидирани и отделни финансови отчети. МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия


20 декември 2005 г. (вторник)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСС 24 Оповестяване на свързани лица. МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.


21 декември 2005 г. (сряда)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСС 33 Доходи на акция. МСФО 2 Плащания на базата на акции. МСС 20 Оповестяване на правителствена помощ и отчитане на правителствени дарения. МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО.


В курса са включени МСФО/МСС, както и новите разяснения, издадени от Съвета по МСС през 2005 г.

Цена 340 лв.+ ДДС


За контакти: Борис Дойчинов

телефони: (02) 866 03 91, 866 03 93

факс: (02) 866 03 93

e-mail: ifce@netissat.bg


Семинарът се организира съвместно с “Китов център” - фирма сертифицирана от Министерство на финансите за обучение и квалификация.

 
Публикувана: 2 Ноември 2005 г. 11:11:22
 Новини

18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...

Още новини