Курс „Международни стандарти за финансови отчети“ (курс по практическо прилагане)

Курсът ще се проведе в периодите 16-18 ноември, 22-23 ноември, 19-21 декември 2005 г. в София. В него са включени новите МСФО и 17-tе преработени МСС от Съвета по международни счетоводни стандарти, в сила от 1 януари 2005 г. Лекторите са висококвалифицирани одитори, които следят промените в МСС в оригинал. Те са автори на едни от най-добрите публикации в тази област. Организатор е „Международен панаирен и конгресен център“ ЕООД.

I модул

16 ноември 2005 г. (сряда)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 1 Представяне на финансови отчети. МСС 7 Отчети за паричните потоци.

МСС 8 Счетоводна политика, промени в приблизителни счетоводни оценки и грешки.

МСС 10 Събития след датата на баланса. МСС 14 Отчитане по сектори


17 ноември 2005 г. (четвъртък)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване. МСС 38 Нематериални активи

МСС 17 Лизинг. МСС 40 Инвестиционни имоти и МСС 23 Разходи по заеми


18 ноември 2005 г. (петък)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСС 2 Стоково-материални запаси. МСС 36 Обезценка на активи.

МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

МСС 11 Договори за строителство. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове.


II модул

22 ноември 2005 г. (вторник)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 41 Земеделие. МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности. МСС 18 Приходи. МСС 19 Доходи на наети лица. МСС 26 Счетоводство

и финансови отчети на пенсионните фондове


23 ноември 2005 г. (сряда)

Лектор Татяна КОНАКЧИЕВА, д.е.с.

МСС 30 Оповестявания във финансовите отчети на банки и сходни финансови институции. МСС 34 Междинно счетоводно отчитане. МСС 12 Данъци върху дохода. МСС 29 Счетоводно отчитане при свръхинфлационни икономики


III модул

19 декември 2005 г. (понеделник)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси. МСФО 3 Бизнескомбинации.

МСС 27 Консолидирани и отделни финансови отчети. МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия


20 декември 2005 г. (вторник)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСС 24 Оповестяване на свързани лица. МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.


21 декември 2005 г. (сряда)

Лектор Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.

МСС 33 Доходи на акция. МСФО 2 Плащания на базата на акции. МСС 20 Оповестяване на правителствена помощ и отчитане на правителствени дарения. МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО.


В курса са включени МСФО/МСС, както и новите разяснения, издадени от Съвета по МСС през 2005 г.

Цена 340 лв.+ ДДС


За контакти: Борис Дойчинов

телефони: (02) 866 03 91, 866 03 93

факс: (02) 866 03 93

e-mail: ifce@netissat.bg


Семинарът се организира съвместно с “Китов център” - фирма сертифицирана от Министерство на финансите за обучение и квалификация.

 
Публикувана: 2 Ноември 2005 г. 11:11:22
 Новини

19 Януари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България - Малта, 05.02.2018 г., Национална художествена галерия, гр. София
още...
16 Януари 2018
Второ издание на Празник на розата- гр. Ханой, Виетнам, 8 – 11 март 2018 г.
още...
15 Януари 2018
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
още...
05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...

Още новини