РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РАЗРАБОТВАНЕ

НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8—10 октомври 2007 г.

Александър Апостолов, PMP

Александър Апостолов е консултант и ръководител на проекти с 14-годишен опит в разработването и управлението на

проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации. А. Апостолов е организирал и е председателствал

оценителните комисии на над 110 търга и е управлявал над 200 договора по програми на Европейския съюз. Притежава Project

Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ), PRINCE2 сертификат и сертификат по

управление на проекти на Британското компютърно общество. Специализирал е управление на проекти във ФАО (Рим),

Център за политически и управленски проучвания (Великобритания) и Краун Ейджънтс (Великобритания). Александър Апостолов

е автор на 5 учебни модула и 3 книги по управление на проекти. Ръководи програма по управление на проекти в УНСС. Досега

е обучил над 1000 души по разработване и управление на проекти, сред които представители на Министерство на финансите,

Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, Министерство на

вътрешните работи, големи фирми, банки, малки и средни предприятия, областни и общински администрации и

неправителствени организации. Александър Апостолов е основател и председател на Българската асоциация по управление

на проекти и член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Член на журито на

конкурса „ИТ проект на годината“ — 2004, 2005 и 2006.

» Формални изисквания при изготвяне и представяне на

проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане

и обсъждане на конкретен пример — извадка на

изискванията;

» Критерии за оценка на проекти за безвъзмездно

финансиране от ЕС. Разглеждане и обсъждане на

конкретен пример;

» Съдържание на проектите за безвъзмездно финансиране

от ЕС. Разглеждане и обсъждане на формуляр за

кандидатстване.

Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва презен-

тации, дискусии, тестове и групова работа по казуси за

утвърждаване на придобитите знания. Представената на

семинара методология съответства на официалния метод

на Европейския съюз „Управление цикълана проекта“.

Условия и такса за участие

» Място: София, Конферентен център Office 1

» Такса за участие: 495 лв. (без ДДС)

» Такса за участие при регистрация до 28.09.2007 г.: 450 лв.

(без ДДС)

Таксата включва учебни материали, обяди, кафе-паузи и

сертификат.

Специални отстъпки за представители на държавни

институции и общински администрации!

Информация и регистрация

За повече информация посетете www.projectа.bg или се

свържете с нас на тел. (02) 9835324, 9831094 или

info@projecta.bg

Онлайн регистрация: www.projecta.bg

Краeн срок за регистрация: 3 октомври 2007

или до запълване на местата

Съдържание

Първи ден, 8 октомври 2007

» Логика на финансовата помощ на ЕС за България.

Структурни фондове и Кохезионен фонд;

» Определение за проект, видове проекти, цикъл на

проекта. Фаза „Програмиране“ — Оперативни програми;

» Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки

между елементите. Тест — елементи на проекта;

» Анализ на проблемите и възможностите — техники

SWOT, мозъчна атака и дърво на проблемите. Упражнение

— мозъчна атака и дърво на проблемите;

» Анализ на целите. Упражнение — дърво на целите;

» Оценка на алтернативите и избор на проектен подход.

Упражнение — оценка на алтернативите и избор на

проектен подход (може да продължи през втория ден).

Втори ден, 9 октомври 2007

» Целева група и бенефициенти;

» Формулиране на елементите на проекта;

» Индикатори — същност, изисквания, видове, работа с

индикатори;

» Допускания;

» Подход на логическата рамка. Упражнение — формулиране

на елементите на проекта и изготвяне на матрица на

логическата рамка;

» Рискове на проекта — определение, идентифициране,

анализ, план за управление на рисковете. Упражнения

идентифициране на рисковете; план за управление;

» План за изпълнение на проекта. Планиране базирано на

резултатите — стъпки; Упражнения — оценка на времето

и разходите; изготвяне на линеен график (продължава

през третия ден).

Трети ден, 10 октомври 2007

» Планиране — продължение от втория ден;

» Бюджет на проекта — същност, изготвяне, разрези,

допустими разходи за финансиране от ЕС. Упражнение

изготвяне на бюджет;

» Важни аспекти при разработването на проекти за

финансиране от ЕС: концепция, методология,

мониторинг, устойчивост, мултипликационен ефект,

иновативност, добавена стойност;

Учете онлайн с 2200 курса за бизнеса и ИТ!

 
Публикувана: 26 Септември 2007 г. 11:09:12
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини