Нова операция за 50 млн. лева по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Нова операция за 50 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/ стартира Агенцията по заетостта /АЗ/. Това е схемата „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица” и е в рамките на приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” от ОПРЧР.

В рамките на новата операция ще се предоставят квалификация и преквалификация и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване на пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост. Целта е да се повиши конкурентоспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.

Операцията ще се реализира в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян - за безработните над 50 години; и в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол - за продължително безработните. Допустими кандидати по тази операция са образователни институции; обучаващи институции/организации; социално-икономически партньори и работодатели. Те ще кандидатстват с проектни предложения, чийто краен срок за подаване е 30.10.2009 г.

В проектните предложения допустимите бенефициенти следва да имат предвид, че от Европейския социален фонд ще им бъдат предоставени средства за обучението на един безработен до 925 лева, средства за стипендии на обучаемите в размер на 5 лева за всеки присъствен учебен ден - при шест учебни часа; транспортни разходи на безработните обучаеми, когато те са с настоящ или постоянен адрес извън населеното място, където се провежда курса, при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство, като за целта се представи обосновка на извършения избор; разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за периода на стажуване (3 месеца) в размер на минималната работна заплата за страната, които са за сметка на безвъзмездната финансова помощ, но не се изчисляват при формирането на средната цена за един обучаем.

Очакваните резултати от реализацията на тази схема са: 18 000 души да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 80% от лицата да са придобили или повишили степента си на квалификация; 5400 души включени в заетост след обучението и 50% от включените в заетост със запазена такава в рамките на една година.

Пълният пакет от документи — с насоки за кандидатстване и формуляр за кандидатстване, eпубликуван на интернет страниците на Управляващия и Договарящия орган, а въпроси могат да се задават на електронния адрес: efip1@az.government.bg.

 
Публикувана: 27 Февруари 2009 г. 15:02:15
Подробности
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини