Нова операция за 50 млн. лева по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Нова операция за 50 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/ стартира Агенцията по заетостта /АЗ/. Това е схемата „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица” и е в рамките на приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” от ОПРЧР.

В рамките на новата операция ще се предоставят квалификация и преквалификация и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване на пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост. Целта е да се повиши конкурентоспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.

Операцията ще се реализира в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян - за безработните над 50 години; и в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол - за продължително безработните. Допустими кандидати по тази операция са образователни институции; обучаващи институции/организации; социално-икономически партньори и работодатели. Те ще кандидатстват с проектни предложения, чийто краен срок за подаване е 30.10.2009 г.

В проектните предложения допустимите бенефициенти следва да имат предвид, че от Европейския социален фонд ще им бъдат предоставени средства за обучението на един безработен до 925 лева, средства за стипендии на обучаемите в размер на 5 лева за всеки присъствен учебен ден - при шест учебни часа; транспортни разходи на безработните обучаеми, когато те са с настоящ или постоянен адрес извън населеното място, където се провежда курса, при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство, като за целта се представи обосновка на извършения избор; разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за периода на стажуване (3 месеца) в размер на минималната работна заплата за страната, които са за сметка на безвъзмездната финансова помощ, но не се изчисляват при формирането на средната цена за един обучаем.

Очакваните резултати от реализацията на тази схема са: 18 000 души да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 80% от лицата да са придобили или повишили степента си на квалификация; 5400 души включени в заетост след обучението и 50% от включените в заетост със запазена такава в рамките на една година.

Пълният пакет от документи — с насоки за кандидатстване и формуляр за кандидатстване, eпубликуван на интернет страниците на Управляващия и Договарящия орган, а въпроси могат да се задават на електронния адрес: efip1@az.government.bg.

 
Публикувана: 27 Февруари 2009 г. 15:02:15
Подробности
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини