Националната програма “Нова възможност за заетост”

Националната програма “Нова възможност за заетост” е нов проект на Министерството на труда и социалната политика, чиято основна цел е ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на регистрирани в бюрата по труда лица, останали без работа в резултат от икономическата криза в страната.

Тези лица могат да ползват всички предоставяни от бюрата по труда услуги, но и включване в различни форми за обучение за възрастни и осигуряване на заетостза период не по-малък от девет месеца. Целта е да се съкрати престоят им на пазара на труда посредством включване отновов активна трудова дейност, а оттам и да се ограничат предпоставките за тяхната деквалификация, изгубването на умения и трудови навици, намаляването на доходите и влошаване на жизнения стандарт на съкратените лица и семействата им.

В програмата могат да се включатвсички безработни, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ и са освободени от работа след 1 ноември 2008 г. по инициатива на работодателя поради закриване или намаляване на производствената дейност /чл. 328, л.1, т.от 1 до 4 или чл. 331, т.т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда/ или на работника, поради съществени изменения в условията на работа /на основание чл. 327, т.т. 1, 2 и 3 от КТ/. Приоритетно в нея щесе включват освободени безработни– родители на деца с трайни увреждания до 18годинии на учащи деца до 16-годишна възрастили до завършване на средното им образование.

Работодатели по програмата могат да бъдат всички работодатели в страната, като лицата обект на програмата се насочват с предимство към онези, които през последните 12 месеца не са извършвали масови съкращения.Безработните обачене се насочват към работни места при последния им работодател, както и не се включват в субсидирана заетост по нея по-рано от изтичането на един месец от регистрацията имв ДБТ.С приоритет се сключват договори с работодатели, разкриващи работни места в национални инфраструктурни обекти - изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения; на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет /ДБ/. При организиране на обучение - от ДБ се предоставят средства както за провеждане на обучението, така и за стипендия, квартира и транспорт на всеки курсист за времето на обучение. При наемане на безработни лица, обект на програмата,ежемесечно за срок от 6 месеца на работодателя се предоставят средства от ДБ за всяко наето лице за времето, през което е било на работа, покриващи разходите му за: трудово възнаграждение в размер на 240 лева, допълнителните и дължими от работодателя възнаграждения по минимални размери за основен платен годишен отпуск по чл.155 от КТ, по чл.40, ал.4 от КСО, както и дължимите осигурителни вноски. Важно уточнение е, че работодателите следва да осигурят допълнителен 3-месечен период за работа на наетите по програмата лица, след изтичане на периода на субсидирана заетост.

Националната програма Нова възможност за заетостстартира в края на февруари и работодателите, желаещи да ползват преференции по нея, вече могат да подадат заявка-спецификация в местната дирекция “Бюро по труда” с описание на работното място и изискванията за заемането му.

Повече информация по програмата “Нова възможност за заетост” може да се получи в съответните дирекции “Бюро по труда”, както и от интернет страницата на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg

 
Публикувана: 9 Март 2009 г. 12:03:22
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини