Националната програма “Нова възможност за заетост”

Националната програма “Нова възможност за заетост” е нов проект на Министерството на труда и социалната политика, чиято основна цел е ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на регистрирани в бюрата по труда лица, останали без работа в резултат от икономическата криза в страната.

Тези лица могат да ползват всички предоставяни от бюрата по труда услуги, но и включване в различни форми за обучение за възрастни и осигуряване на заетостза период не по-малък от девет месеца. Целта е да се съкрати престоят им на пазара на труда посредством включване отновов активна трудова дейност, а оттам и да се ограничат предпоставките за тяхната деквалификация, изгубването на умения и трудови навици, намаляването на доходите и влошаване на жизнения стандарт на съкратените лица и семействата им.

В програмата могат да се включатвсички безработни, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ и са освободени от работа след 1 ноември 2008 г. по инициатива на работодателя поради закриване или намаляване на производствената дейност /чл. 328, л.1, т.от 1 до 4 или чл. 331, т.т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда/ или на работника, поради съществени изменения в условията на работа /на основание чл. 327, т.т. 1, 2 и 3 от КТ/. Приоритетно в нея щесе включват освободени безработни– родители на деца с трайни увреждания до 18годинии на учащи деца до 16-годишна възрастили до завършване на средното им образование.

Работодатели по програмата могат да бъдат всички работодатели в страната, като лицата обект на програмата се насочват с предимство към онези, които през последните 12 месеца не са извършвали масови съкращения.Безработните обачене се насочват към работни места при последния им работодател, както и не се включват в субсидирана заетост по нея по-рано от изтичането на един месец от регистрацията имв ДБТ.С приоритет се сключват договори с работодатели, разкриващи работни места в национални инфраструктурни обекти - изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения; на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет /ДБ/. При организиране на обучение - от ДБ се предоставят средства както за провеждане на обучението, така и за стипендия, квартира и транспорт на всеки курсист за времето на обучение. При наемане на безработни лица, обект на програмата,ежемесечно за срок от 6 месеца на работодателя се предоставят средства от ДБ за всяко наето лице за времето, през което е било на работа, покриващи разходите му за: трудово възнаграждение в размер на 240 лева, допълнителните и дължими от работодателя възнаграждения по минимални размери за основен платен годишен отпуск по чл.155 от КТ, по чл.40, ал.4 от КСО, както и дължимите осигурителни вноски. Важно уточнение е, че работодателите следва да осигурят допълнителен 3-месечен период за работа на наетите по програмата лица, след изтичане на периода на субсидирана заетост.

Националната програма Нова възможност за заетостстартира в края на февруари и работодателите, желаещи да ползват преференции по нея, вече могат да подадат заявка-спецификация в местната дирекция “Бюро по труда” с описание на работното място и изискванията за заемането му.

Повече информация по програмата “Нова възможност за заетост” може да се получи в съответните дирекции “Бюро по труда”, както и от интернет страницата на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg

 
Публикувана: 9 Март 2009 г. 12:03:22
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини