Обучение: Възможности на бизнеса за участие с инвестиционни проекти, финансирани със средства на европейските структурни фондове

Предмет на обучениетое запознаването на участниците с възможностите за финансиране, които оперативните програми предоставят на българските компании, с основните документи и изисквания, необходими при кандидатстването и управлението на проекти с грантова схема, финансирани от Европейските структурни фондове. В обучението ще бъде включено практическо обучение по методологията на разработване на проектните предложения, като се акцентира на най-често срещаните елементи на един проект. Ще бъдат разгледани основните етапи и съпътстващи проблеми при управлението на европейските проекти.

Целта на обучениетое повишаване капацитета на кандидатстващите организации при разработването на проектни предложения и подобряване на уменията им за тяхното управление.

За кого е предназначено обучението

Обучението е предназначено за ръководители на фирми – както МСП, така и големи български фирми; ръководители на проекти и експерти, изпълняващи проектни дейности в предприятия (МСП). Обучението е подходящо и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

Съдържание:

В обучението са включени следните модули:

· Детайлно запознаване с оперативните програми за България, касаещи възможността за участие на българските фирми с инвестиционни проекти. Фокус върху ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”; ОП „Развитие на човешките ресурси” и Програма за развитие на селските райони.

· Задачи, цели и приоритетни области; бенефициенти и целеви групи; процедури за кандидатстване и технология на управление на проектите, финансирани със средства по оперативните програми.

· За какво могат да кандидатстват българските компании през 2009 г. – индикативни годишни работни програми с предстоящи процедури по оперативните програми.

· Технология за подготовка, разработка и управление на проекти, финансиран по оперативните програми – практическо занятие:

. - Предварителна подготовка за кандидатстване: Проучване на стандартния информационен пакет на програмата за кандидатстване - Насоки за кандидатстване и Формуляр за кандидатстване; Вземане на решение за кандидатстване;

- Разработване на проектно предложение: Планиране на работата по подготовка на проекта - Определяне на екипа за подготовка на проекта; Формулиране и разработване на проекта (апликационна форма, бюджет, източници на финансиране, логическа рамка) – основни стъпки; Подготовка на съпътстващи документи - приложения; Оценяване на проекта;

- Управление на проекта:Условия, на които следва да отговаря изпълнението на проекта, след решението за отпускане на безвъзмездна помощ; Изготвяне на междинни и финални съдържателни и финансови отчети; Счетоводна отчетност и одит по изпълнение на проекта; Изисквания към съхраняването на цялостната документация от реализацията на проектните дейности.

Очаквани резултати от обучението

След приключване на обучението участниците ще притежават основни познания за ефективно включване като потенциален бенефициент в разнообразните проекти на европейските програми, ще могат да участват в подготовката и реализацията на проекти, ще изградят умения за работа в екип. Запознаването с основното съдържание, цели и приоритети, сроковете на действие, бенефициентите и изискуемите документи за кандидатстване, ще даде възможност на участниците в обучението да насочат фирмената проектна дейност съобразно конкретните й потребности.

Учебни материали

Обучението се провежда с учебни материали и преподаватели, които са международни сертифицирани управленски консултанти. Обучението включва презентации, дискусии, практически упражнения.

Лектори

Светла Маринова – сертифициран управленски консултант, експерт към ИСК на УНСС, външен експерт по програма КЛЕЕВЕИ на ЕБВР и Управител на Консултантска фирма „АЛМАРЕКС” ЕООД, водещ одитор по ISO 9001:2000.

Валентина Николова – управленски консултант към Консултантска фирма „АЛМАРЕКС” ЕООД, специализирана в разработването и управлението на проекти по европейски програми, проекти по енергийни одити и възобновяеми източници, финансирани от международни финансови институции.
Тук може да изтеглите заявка за участие

 
Публикувана: 11 Март 2009 г. 16:03:25
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини