Обучение: Възможности на бизнеса за участие с инвестиционни проекти, финансирани със средства на европейските структурни фондове

Предмет на обучениетое запознаването на участниците с възможностите за финансиране, които оперативните програми предоставят на българските компании, с основните документи и изисквания, необходими при кандидатстването и управлението на проекти с грантова схема, финансирани от Европейските структурни фондове. В обучението ще бъде включено практическо обучение по методологията на разработване на проектните предложения, като се акцентира на най-често срещаните елементи на един проект. Ще бъдат разгледани основните етапи и съпътстващи проблеми при управлението на европейските проекти.

Целта на обучениетое повишаване капацитета на кандидатстващите организации при разработването на проектни предложения и подобряване на уменията им за тяхното управление.

За кого е предназначено обучението

Обучението е предназначено за ръководители на фирми – както МСП, така и големи български фирми; ръководители на проекти и експерти, изпълняващи проектни дейности в предприятия (МСП). Обучението е подходящо и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

Съдържание:

В обучението са включени следните модули:

· Детайлно запознаване с оперативните програми за България, касаещи възможността за участие на българските фирми с инвестиционни проекти. Фокус върху ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”; ОП „Развитие на човешките ресурси” и Програма за развитие на селските райони.

· Задачи, цели и приоритетни области; бенефициенти и целеви групи; процедури за кандидатстване и технология на управление на проектите, финансирани със средства по оперативните програми.

· За какво могат да кандидатстват българските компании през 2009 г. – индикативни годишни работни програми с предстоящи процедури по оперативните програми.

· Технология за подготовка, разработка и управление на проекти, финансиран по оперативните програми – практическо занятие:

. - Предварителна подготовка за кандидатстване: Проучване на стандартния информационен пакет на програмата за кандидатстване - Насоки за кандидатстване и Формуляр за кандидатстване; Вземане на решение за кандидатстване;

- Разработване на проектно предложение: Планиране на работата по подготовка на проекта - Определяне на екипа за подготовка на проекта; Формулиране и разработване на проекта (апликационна форма, бюджет, източници на финансиране, логическа рамка) – основни стъпки; Подготовка на съпътстващи документи - приложения; Оценяване на проекта;

- Управление на проекта:Условия, на които следва да отговаря изпълнението на проекта, след решението за отпускане на безвъзмездна помощ; Изготвяне на междинни и финални съдържателни и финансови отчети; Счетоводна отчетност и одит по изпълнение на проекта; Изисквания към съхраняването на цялостната документация от реализацията на проектните дейности.

Очаквани резултати от обучението

След приключване на обучението участниците ще притежават основни познания за ефективно включване като потенциален бенефициент в разнообразните проекти на европейските програми, ще могат да участват в подготовката и реализацията на проекти, ще изградят умения за работа в екип. Запознаването с основното съдържание, цели и приоритети, сроковете на действие, бенефициентите и изискуемите документи за кандидатстване, ще даде възможност на участниците в обучението да насочат фирмената проектна дейност съобразно конкретните й потребности.

Учебни материали

Обучението се провежда с учебни материали и преподаватели, които са международни сертифицирани управленски консултанти. Обучението включва презентации, дискусии, практически упражнения.

Лектори

Светла Маринова – сертифициран управленски консултант, експерт към ИСК на УНСС, външен експерт по програма КЛЕЕВЕИ на ЕБВР и Управител на Консултантска фирма „АЛМАРЕКС” ЕООД, водещ одитор по ISO 9001:2000.

Валентина Николова – управленски консултант към Консултантска фирма „АЛМАРЕКС” ЕООД, специализирана в разработването и управлението на проекти по европейски програми, проекти по енергийни одити и възобновяеми източници, финансирани от международни финансови институции.
Тук може да изтеглите заявка за участие

 
Публикувана: 11 Март 2009 г. 16:03:25
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини