Предложения на БТПП за нормативни промени, насочени срещу корупцията

БТПП е предоставила на вниманието на Обществения съвет по управление на европейските фондове предложения за нормативни промени, насочени срещу корупцията.

БТПП приема следните предложения за нормативни промени, които й бяха предоставени, както и мотивите към тях:

 1. Плащанията на суми до 5000 лв. да се извършват по банков път. При извършеното от БТПП допитване до нейните членове 58% от тях са заявили позиция за лимитиране на плащанията в брой, а 24% са посочили сумата от 5000 лева, като граница за кешови плащания.
 2. Физическите лица да декларират в годишните си данъчни декларации дадените от тях заеми.
 3. Ограничението за липса на публични задължения при прехвърляне на предприятия, или дружествени дялове.
 4. Възможността да се получават банкови документи от органи на Националната агенция по приходи.
 5. Контролът от Националната агенция по приходите за спазването на изискването за регистрация на трудовите договори с уговорката, че в чл. 399 от Кодекса на труда изрично да се запише, че този контрол се изважда от правомощията на Главна инспекция по труда - упражняването на контрол за спазване на определено изискване от два органа е недопустимо.
 6. Предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с изключение на увеличения срок за Националната агенция по приходите - БТПП има резерви, че увеличаването на срока от 7 дни на 4 месеца може да злепостави държавните интереси при обезпечение на държавни вземания.

БТПП не споделя изцяло изпратените предложения за нормативни промени:

 1. Неприемливи, според БТПП, са предложенията, които ограничават създаването на едноличен търговец, както и участието в дружества за лица, които имат публични задължения, поради следните аргументи:

  Преди всичко подобни промени ще ограничат свободната стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1 от Конституцията на РБългария). Не съществува конституционно основание за привилегированост при събиранията на публичните вземания пред тези на други субекти (стопански и нестопански).

  На следващо място регламентираната в Търговския закон отговорност на едноличния търговец и на участниците в дружества пред трети лица също не налагат предлаганото ограничение, тъй като съдържа достатъчна гаранция за кредиторите на тези физически и юридически лица. Едноличният търговец отговаря с цялото си имущество. Кредиторът на събирателното дружество може да насочи иска си както срещу дружеството, така и срещу всеки от съдружниците (чл. 88 от Търговския закон). При командитното дружество неограничено отговорните съдружници са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а ограничено отговорните съдружници отговарят до размера на вноската си (чл. чл. 99 и 111 от Търговския закон). Съдружниците в дружеството с ограничена отговорност отговарят до размера на дяловата си вноска (чл. 113 от Търговския закон).

  На последно по ред, но не и по значение място е аргументът, че степента на събираемост на публичните вземания ще бъде по-голяма, ако физическото лице се включи в стопанска инициатива.

  Има се предвид стопанска дейност чрез регистрация на едноличен търговец, или чрез участие в дружество, което повишава възможността му за получаване на приходи, респ. - за изпълняемост на публичното му задължение.
 2. Подобни на изложените по-горе съображения са и аргументите за неприемане на изменението в Закона за обществените поръчки, което ограничава участието в процедурата на лице, което е свързано с друго, имащо публично задължение. Участниците в процедурата по обществени поръчки са самостоятелни юридически лица, поради което изборът им за изпълнители следва да се преценява само от гледна точка на тяхното финансово състояние, респ. - задължения, както, разбира се и от качеството на тяхната оферта.

  Същите са и мотивите на БТПП за неприемане на предлаганото изменение в закона за концесиите.
 3. Неприемливо за БТПП е и предложението за заличаване без ликвидация на капиталово дружество, "което не притежава имущество" (чл. 274а):

  Хипотезисът в предлагания текст е твърде общ и неясен. Преди всичко не е достатъчно конкретизирано понятието "липса на имущество" (ал. 1 от цитирания текст) - регламентираното съдържание на това понятие в ал. 2 обяснява един неясен израз с друг неясен израз - "наличието на имущество не е очевидно". На следващо място липсва условието в какъв период от време трябва да е продължила липсата на имущество - непредставянето на годишни счетоводни отчети за две последователни години има за последица налагането на глоби и може да е в резултат на много причини, но не и на липса на имущество. Предлаганата законова презумпция, че непредставянето на годишни счетоводни отчети е равнозначно на липса на имущество е лишено от правна и житейска логика. Още по-необяснима е презумпцията за мълчаливо съгласие на Националната агенция по приходите, ако тя не вземе становище по предложението за заличаване на стопански субект: поначало презумпциите за мълчаливо съгласие се въвеждат като стимул за лицето да заяви становище, или да извърши някакво действие в определен срок, респ. - като санкция за същото лице, когато то не е направило това; да се регламентира презумпция за мълчаливо съгласие на администрация, когато неблагоприятните последици от това ще са за определен стопански субект е най-малко пресилено.
 4. Предложението лицата, регистрирани по ЗДДС, заедно с годишната си данъчна декларация да представят и информация относно финансовото си състояние е мотивирано общо и неясно и в този смисъл не може да се приеме за аргументирано. Отделно от това, не е конкретизирано и съдържанието на тази информация, като е предоставено това да се реши от министъра на финансите. Обсъждането на целесъобразността на това предложение може да стане при предоставяне на конкретни аргументи за подобно изискване. Независимо от това съдържанието на информацията, която следва да представят стопанските субекти, трябва да се регламентира в закона, тъй като се касае до трайни обществени отношения, които се полагат на законодателна уредба (чл. 3, ал. 1 от Закона за нормативните актове).

Инфобизнес бр. 08/2009

 
Публикувана: 13 Март 2009 г. 10:03:37
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини