Браншовите организации обсъдиха мерки за ограничаване на икономическата кризата

На 25 март БТПП проведе среща-дискусия с членовете на Съвета на браншовите организации на тема " Българската икономика на фона на глобалната икономическа и финан сова криза - мерки за смекчаване на последиците от кризата ".

Браншовите организации за пореден път повдигнаха въпроса за приемане на Закон за браншовите организации, който да регламентира задължително включване на представители на браншовите организации в процедурите по обществени поръчки и възлагане на браншовите организации на най-леките регистрационни режими по законово предвидени критерии, насочени към стимулиране обединяването на браншовите организации, когато те са повече от една в един отрасъл/бранш.

Представителите от различни браншове предложиха:

 1. Повишаване на прозрачността при усвояване на публични средства и увеличаване усвояемостта на еврофондовете и облекчаване на процедурите
  • повишаване участието на бизнеса в управлението и контрола по разходването на европейските средства - изравняване на броя на представителите на бизнеса и държавата в Комитетите за наблюдение по Оперативните програми;
  • разглеждане и оценка на проектите в нормативно предвидените срокове.
 2. Подобряване на условията за стопанска дейност
  • рязко намаляване на административните такси за услуги и аргументираност при определянето на техния размер;
  • ограничаване на списъка по Закона за занаятите, насочено към изключване на регистрационния режим за лица, упражняващи дейност, чрез регистрация по Търговския закон, както и за лица, които притежават дипломи за завършено висше или средно специално образование;
  • приемане на регулации, насочени към ограничаване предлагането на неадекватно високи лихви по депозити;
  • рязко намаляване на срока за възстановяване на данъчния кредит по ЗДДС;
  • разширяване на стимулите при придобиване на семейно жилище от млади семейства;
  • намаляване на междуфирмената задлъжнялост чрез подкрепа създаването на факторингови дружества за изкупуване и продажба на дългове и нормативно регламентиране на тяхната дейност;
  • промяна на регулацията за определяне на цените на енергоносителите и на топлинната и електрическа енергия, с цел актуализиране на вътрешните им цени с международните.
 3. Подобряване на връзката между висшето образование и нуждите на бизнеса
  • премахване на пречките за признаване на образованието, придобито в чужбина.
  • включване на представители на предприемачеството в:
   • Комисията за оценяване и поддържане качеството на обучение;
   • състава на академичните и факултетните съвети;
   • състава на комисиите за държавен изпит.

Направените предложения по време на срещата ще бъдат обобщени и изпратени до правителството като "Пакет от мерки за ограничаване на последиците от икономическата криза".

Инфобизнес бр. 13/2009

 
Публикувана: 1 Април 2009 г. 10:04:12
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини