Министерският съвет прие проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Министерският съвет прие на 26 март 2009 г. внесения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С допълненията в ЗУТ ще се забрани да се променя предназначението на подземните и надземните паркинги и гаражи в съществуващите сгради. Целта е да се подпомогне организацията за паркиране и движението в големите градове, където ситуацията е изключително сложна. Друго предложение на правителството е строителството на нови сгради да се разрешава само, ако с инвестиционните проекти се осигуряват необходимите места за паркиране в границите на урегулирания поземлен имот.

С измененията се прецизират и текстовете, свързани с предназначението на поземлените имоти, с основните правила и нормативи за тяхното урегулиране и застрояване. Отпада изискването за одобряване на инвестиционните проекти от главния архитект, областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те ще ги съгласуват, след като се извърши проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормативите за застрояване. Целта е да се разграничат задълженията на административния орган, издаващ разрешението за строеж и на консултанта като независима страна, различна от проектанта, която трябва да прегледа и оцени изработения инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и другите нормативни изисквания. Цялостната оценка за съответствието на проектите ще се извършва от консултант за строежите от първа до пета категория.

Прецизират се изискванията за разстоянието между жилищните сгради. В момента то трябва да е по-голямо или равно на височината на жилищните сгради през улица. Предложението е разстоянието да бъде по-голямо или равно на височината на постройката, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване.

В проектозакона е дадено определение за големината на градовете според броя на населението. Много големи са градовете с над 200 хил. жители, големи - от 100 хил. до 200 хил. души, средни - от 30 хил. до 100 хил., малки - от 10 хил. до 30 хил. и много малки градове - до 10 хил. жители.

Сградите за обществено обслужване в центровете на много големите, големите и средните градове нямат ограничения към височината, но задължително трябва да се спазят изискуеми отстояния от жилищни сгради, детски и лечебни заведения. В тези случаи, при сгради с височина над 45 м, виза за индивидуално проектиране ще се издава въз основа на работен устройствен план, одобрен от общинския съвет.

С измененията в закона се предвижда лицензионният режим за консултантите в строителството да бъде заменен с регистрационен. Той ще се извършва от началника на ДНСК.

Инфобизнес бр. 13/2009

 
Публикувана: 1 Април 2009 г. 11:04:01
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини