Икономическият и социален съвет предлага пакет от мерки за подобряване на бизнес средата у нас

Икономическият и социален съвет (ИСС) отправи предложения към законодателната и изпълнителната власт с цел повишаване конкурентоспособността на българския бизнес. Пакетът мерки се съдържа в становището " Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България ", прието от Пленарната сесия на съвета. В Пленарната сесия членува и БТПП, в групата на работодателите.

Сред предложенията са:

  • Да бъдат премахнати противозаконно въведените режими за административна регулация на бизнеса и да бъдат съкратени административните срокове.
  • Да бъде създаден изчерпателен списък на регулаторните режими, провеждани от централната и местните администрации - административен регистър.
  • Максимално да бъдат опростени всички процедури и услуги, администрирани от местна или държавна власт - например, събиране на всички плащания във връзка с работни заплати (социални осигуровки, здравна осигуровка от фирмата, социални и здравна осигуровки от работниците) към НАП в едно платежно нареждане за банков превод, а НАП да го разпределя в регламентираните съотношения.
  • Да се разшири прилагането на "мълчаливото съгласие", като се регламентира обща принципна презумпция за него при бездействие на администрацията.

В своята позиция ИСС напомня и че по-доброто регулиране е един от ключовите приоритети на Европейската комисия. Усъвършенстването на регулациите с цел защита на публичните интереси по начин, който да подкрепя, а не да пречи на развитието на икономическата активност, е една от основните задачи пред страните-членки на Европейския съюз. В този контекст Европейската комисия поставя целта за намаляване на административните бариери пред бизнеса с 25% до 2012 г.

Като причини за затрудненията в регулирането на стопанската дейност у нас ИСС изтъква както недостатъци и пропуски в нормативната уредба, така и нейното неспазване.

Сред основните проблеми съветът сочи, че и централната, и местната власт нарушават Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и на практика той не се прилага. В нормативната уредба липсват механизми за контрол и санкции върху органите, които не изпълняват задълженията си, вкл. по спазване на сроковете по издаването на акт по определен режим.

Неправилното администриране на регулаторните режими създава условия за често безконтролно поведение на администрацията и е предпоставка за широк кръг корупционни практики, обобщава становището.

В приетия документ ИСС предлага пакет от мерки, които държавната администрация трябва да предприеме във възможно кратки срокове, за да се намалят административните пречки и да се подобри бизнес средата у нас.

ИСС предлага да бъдат ревизирани съществуващите режими от гледна точка на тяхната законосъобразност и целесъобразност, както и лицензионните и регистрационни изисквания и критерии, на които стопанските субекти трябва да отговарят, с цел разширяване на възможностите за икономическо развитие.

В становището се правят конкретни предложения за промени в редица закони - Търговския закон за облекчаване на режима на функциониране на акционерните дружества, в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Инфобизнес бр.15/2009

 
Публикувана: 15 Април 2009 г. 9:04:11
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини