Стартира втора сесия за кандидатстване на работници и служители за получаване на компенсации за непълно работно време

Агенцията по заетостта съобщи, че във връзка с ПМС № 44 от 19.02. 2009г. /Обн. в ДВ. бр. 16 от 27.02.2009г./ за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги" разполага с финансови средства за втора сесия.

За изплащане на компенсации в размер до 120 лв. месечно могат да кандидатстват работници и служители, за които е установено непълно работно време от работодатели, които:

  1. Са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
  2. Имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности - (КИД-2008 г.);
  3. Са установили непълно работно време за период не по-кратък от 2 месеца и за най-малко 5 на сто от списъчния състав на персонала, към момента на кандидатстване;
  4. Нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите;
  5. Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  6. Нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда през последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители.

Работниците и служителите, желаещи да получават компенсации за установено непълно работно време, следва да попълнят и предоставят на работодателя декларации по образец /Приложение № 1 към Постановлението/. Работодателите представят комплект документи, описани в чл. 5, ал. 2 на Постановлението.

Срокът за представяне в конкретната Дирекция "Бюро по труда" на декларациите на работниците и служителите и документите от работодателите е до 29.04.2009г.

Допълнителна информация за необходимите документи на работодателите, процедурата за оценяване от Съветите за сътрудничество към Дирекции "Бюро по труда" и класиране от Комисиите по заетост към областните съвети за развитие на кандидатстващите работници и служители и работодатели, може да се получи в съответната Дирекция "Бюро по труда", както и на електронната страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg, телефон за информация:
02/9 80 87 19.

Инфобизнес бр.16/2009

 
Публикувана: 27 Април 2009 г. 15:04:08
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини