Стартира втора сесия за кандидатстване на работници и служители за получаване на компенсации за непълно работно време

Агенцията по заетостта съобщи, че във връзка с ПМС № 44 от 19.02. 2009г. /Обн. в ДВ. бр. 16 от 27.02.2009г./ за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги" разполага с финансови средства за втора сесия.

За изплащане на компенсации в размер до 120 лв. месечно могат да кандидатстват работници и служители, за които е установено непълно работно време от работодатели, които:

  1. Са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
  2. Имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности - (КИД-2008 г.);
  3. Са установили непълно работно време за период не по-кратък от 2 месеца и за най-малко 5 на сто от списъчния състав на персонала, към момента на кандидатстване;
  4. Нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите;
  5. Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  6. Нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда през последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители.

Работниците и служителите, желаещи да получават компенсации за установено непълно работно време, следва да попълнят и предоставят на работодателя декларации по образец /Приложение № 1 към Постановлението/. Работодателите представят комплект документи, описани в чл. 5, ал. 2 на Постановлението.

Срокът за представяне в конкретната Дирекция "Бюро по труда" на декларациите на работниците и служителите и документите от работодателите е до 29.04.2009г.

Допълнителна информация за необходимите документи на работодателите, процедурата за оценяване от Съветите за сътрудничество към Дирекции "Бюро по труда" и класиране от Комисиите по заетост към областните съвети за развитие на кандидатстващите работници и служители и работодатели, може да се получи в съответната Дирекция "Бюро по труда", както и на електронната страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg, телефон за информация:
02/9 80 87 19.

Инфобизнес бр.16/2009

 
Публикувана: 27 Април 2009 г. 15:04:08
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини