Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Промените имат за цел подобряване на режима за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност и трудоустрояване и за майчинство. Като цяло законопроектът предвижда засилване на контролните функции - превантивен и последващ контрол, който се осъществява от органите на Националния осигурителен институт (НОИ). За целта се предлага сроковете за предаване на болничните листове в териториалните поделения на НОИ да са изрично регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Създават се разпоредби, които дават възможност да се осъществява контрол и да се налагат административни санкции при констатиране на неподаване в законоустановения срок на декларации за регистъра на осигурените лица.

Правят се допълнения в разпоредбата за възстановяване на неоснователно получени суми, съгласно които добросъвестно получените от лицата обезщетения за временна неработоспособност за целия период на болничния лист следва да бъдат възстановявани от тях в случаите, когато има отпаднало основание за изплащането им. Възстановяването на сумите ще се извършва без лихва до изтичане на срока за доброволно изпълнение, като задължението може да бъде прихванато от вземанията на лицата от държавното обществено осигуряване.

Предлагат се промени относно преизчисляването на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г. Това се налага, тъй като всички пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г., които са били изчислени от средномесечния осигурителен доход за страната за 1999 г. (180.05 лв.), от 1 октомври 2008 г. бяха преизчислени на база средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398.17 лв. При прилагане на изменената разпоредба, за лицата които ще поискат преизчисляване на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г., за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ще се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398.17 лв., а не както досега - за 1999 г.

Законопроектът доразвива и усъвършенства уредбата на допълнителното пенсионно осигуряване в КСО. Предложените промени имат за цел да стимулират конкуренцията между пенсионните дружества в интерес на осигурените в управляваните пенсионни фондове лица. Съществен дял от промените засяга уреждането на фазата на изплащане на пенсии в доброволното пенсионно осигуряване. С цел усъвършенстване на инвестиционните регулации се разширява кръгът на допустимите финансови инструменти за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване с корпоративни облигации, издадени от банки с над 50 на сто държавно участие, с цел финансиране на инфраструктурни проекти и акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и са въведени количествени ограничения за тези инвестиции.

Със законопроекта се въвежда възможност за инвестиционен избор за осигурените лица във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. За целта се предвижда пенсионноосигурителното дружество да може да създаде във всеки доброволен пенсионен фонд до три инвестиционни портфейла с различен рисков профил - агресивен, балансиран и консервативен, като създаването на балансиран портфейл е задължително. Всяко осигурено лице ще може самостоятелно да избира от един до три инвестиционни портфейла в един фонд, като средствата му в индивидуалната партида във всеки портфейл ще се управляват съгласно неговата инвестиционна политика.

Инфобизнес бр.16/2009

 
Публикувана: 27 Април 2009 г. 16:04:33
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини