Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Промените имат за цел подобряване на режима за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност и трудоустрояване и за майчинство. Като цяло законопроектът предвижда засилване на контролните функции - превантивен и последващ контрол, който се осъществява от органите на Националния осигурителен институт (НОИ). За целта се предлага сроковете за предаване на болничните листове в териториалните поделения на НОИ да са изрично регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Създават се разпоредби, които дават възможност да се осъществява контрол и да се налагат административни санкции при констатиране на неподаване в законоустановения срок на декларации за регистъра на осигурените лица.

Правят се допълнения в разпоредбата за възстановяване на неоснователно получени суми, съгласно които добросъвестно получените от лицата обезщетения за временна неработоспособност за целия период на болничния лист следва да бъдат възстановявани от тях в случаите, когато има отпаднало основание за изплащането им. Възстановяването на сумите ще се извършва без лихва до изтичане на срока за доброволно изпълнение, като задължението може да бъде прихванато от вземанията на лицата от държавното обществено осигуряване.

Предлагат се промени относно преизчисляването на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г. Това се налага, тъй като всички пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г., които са били изчислени от средномесечния осигурителен доход за страната за 1999 г. (180.05 лв.), от 1 октомври 2008 г. бяха преизчислени на база средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398.17 лв. При прилагане на изменената разпоредба, за лицата които ще поискат преизчисляване на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г., за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ще се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398.17 лв., а не както досега - за 1999 г.

Законопроектът доразвива и усъвършенства уредбата на допълнителното пенсионно осигуряване в КСО. Предложените промени имат за цел да стимулират конкуренцията между пенсионните дружества в интерес на осигурените в управляваните пенсионни фондове лица. Съществен дял от промените засяга уреждането на фазата на изплащане на пенсии в доброволното пенсионно осигуряване. С цел усъвършенстване на инвестиционните регулации се разширява кръгът на допустимите финансови инструменти за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване с корпоративни облигации, издадени от банки с над 50 на сто държавно участие, с цел финансиране на инфраструктурни проекти и акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и са въведени количествени ограничения за тези инвестиции.

Със законопроекта се въвежда възможност за инвестиционен избор за осигурените лица във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. За целта се предвижда пенсионноосигурителното дружество да може да създаде във всеки доброволен пенсионен фонд до три инвестиционни портфейла с различен рисков профил - агресивен, балансиран и консервативен, като създаването на балансиран портфейл е задължително. Всяко осигурено лице ще може самостоятелно да избира от един до три инвестиционни портфейла в един фонд, като средствата му в индивидуалната партида във всеки портфейл ще се управляват съгласно неговата инвестиционна политика.

Инфобизнес бр.16/2009

 
Публикувана: 27 Април 2009 г. 16:04:33
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини