Увеличиха размера на нотариалните такси

Най-масовата нотариална услуга - удостоверяване на пълномощни, декларации, заявления и др., става 5 лв. Досегашният й размер от 3 лв. е установен през 1998 г. и въпреки натрупаната оттогава инфлация, увеличение на цените на стоките и услугите, на работната сила и на разходите за нотариална дейност, тя не е променяна. Правителството одобри изменения в три тарифи: за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност; за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията; за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Целта е те да бъдат актуализирани в съответствие с икономическите условия в страната.

Други промени предвиждат таксите за извършване на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, на поправки в тях, както и на договори за доброволни делби на земеделски земи и гори да станат 20 лв. За обявяване и връщане на саморъчни завещания таксата става 10 лв. и т. н.

По-съществени са промените, свързани със събираните такси за извършване на удостоверявания с материален интерес (сделки с движимо и недвижимо имущество). Тези промени са свързани и със създадения от нотариусите в България собствен софтуер, който ще дава възможност за всеобща справка на територията на цялата страна във връзка с предотвратяването на двойни и тройни продажби. Изграден е и Национален регистър на пълномощни и завещания, като в последствие тази информационна система ще попълва своята база данни с всички пълномощни и сделки. Нотариусите финансират сами информационната система, както и електронизацията на всички нотариални кантори. Информационната система на нотариусите е важно средство в борбата с имотните измами.

В таблицата за удостоверяван материален интерес досегашният последен интервал над 100 000 ще бъде затворен на 1 000 000 лв. и ще бъде създаден още един интервал - над 1 000 000 лв. При формирането на новите такси позицията на вносителя е била нарастването на стойностите им в общия случай да не надхвърля 90 на сто от средногодишния инфлационен индекс за периода 1997-2008 г. По този начин се гарантира, че завишаването на таксите няма да се отрази осезаемо на реалните доходи на населението. Статистиката показва, че и след увеличаването им, нотариалните такси у нас остават най-ниските в Европа.

На днешното заседание таксите бяха намалени в сравнение с първоначално предложения вариант на тарифата.

В Тарифата за държавните такси, събирани от службите по вписванията, се променят таксите, събирани по позициите, при които са настъпили значителни изменения както в обема, така и в естеството на работа на Агенцията. Разграничава се цената на извършване на устни справки от цената на разпечатките, с които обикновено устните справки приключват. Диференцира се и издаването на удостоверения. Изрично се посочва, че таксата, събирана за издаване на удостоверение, е за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост. От 2 на 1 лв. намалява таксата за неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до информационната система по чл. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

На 5 лв. (от 2,50 лв.) се увеличава таксата за полагане на Апостил, събирана от Министерството на правосъдието по Тарифа №1. Свидетелството за съдимост на лица, родени в чужбина и пребиваващи в България, става 5 лв., а издаването на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в България - 20 лв.

Инфобизнес бр.19/2009

 
Публикувана: 14 Май 2009 г. 9:05:29
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини