Българска търговско- промишлена палата организира обучение, насочено към възможности за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници

Обучение

Възможности за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ) по програми на ЕС.Публично—частно партньорство (ПЧП) за проекти по възобновяеми енергийни източници.

Кратък преглед

Предмет на обучениетое една от най-актуалните теми - използване на възобновяемите енергийни източници и мерки за енергийна ефективност, за които може да се кандидатства с инвестиционни проекти по програми, финансирани от Европейските фондове. В обучението ще бъдат разгледани въпросите, свързани с регулаторната рамка и лицензионната процедура при формиране на преференциална цена на ел. енергия, произвеждана от вятърни генератори и фотоволтаични централи; технологичните процедури при присъединяването на производители на ел. енергия от ВЕИ към ел. преносната и ел. разпределителната мрежа; ще се извърши детайлен преглед на действащите програми, финансирани от ЕС за инвестиционни проекти за ВЕИ и ЕЕ; възможностите за кандидатстване, съобразно изискванията за допустимост на отделните програми. Специално място в обучението ще бъде отделено на възможностите за създаване на ПЧП за големи проекти по ВЕИ в аспект на финансиране от ЕС.

Целта на обучениетое запознаването на потенциални инвеститори и кандидатстващи организации с актуална информация за процедурите и възможностите за кандидатстване по европейски проекти в областта на ВЕИ и ЕЕ, насърчаване на предприемачеството за включване в перспективни инвестиционни проекти, финансирани от ЕС.

За кого е предназначено

Обучението е предназначено за МСП, предприемачи, инвеститори и представители на публичния сектор, както и за експерти, изпълняващи проектни дейности в предприятия (МСП). Обучението е подходящ и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

Съдържание

В обучението са включени следните модули:

· Нормативна база - Закон за ЕЕ и Закон за ВЕИ;

· Политика на ЕС в областта на ЕЕ и ВЕИ. Европейски директиви;

· Регулаторната рамка и лицензионната процедура при формиране на преференциална цена на ел. енергия, произвеждана от вятърни генератори и фотоволтаични централи;

· Технологичните процедури при присъединяването на производители на ел. енергия от ВЕИ към ел. преносната и ел. разпределителната мрежа;

· Действащите програми, финансирани от ЕС за инвестиционни проекти за ВЕИ и ЕЕ; възможностите за кандидатстване. Процедури за кандидатстване, управление и изпълнение на проектите;

· Публично — частно партньорство за проекти по ВЕИ в аспект на финансиране от ЕС.

Очаквани резултати

След приключване на обучението участниците ще придобият познания с практическа насоченост за технологичните стъпки и процедури при разработването и изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани от ЕС, в областта на ВЕИ и ЕЕ, както и за възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС, ще повишат капацитета и уменията да участват в подготовката и реализацията на проекти, ще изградят умения за работа в екип.

Учебни материали

Обучението се провежда с учебни материали и преподаватели, които са международни сертифицирани управленски консултанти и експерти от Агенцията по енергийна ефективност и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Обучението включва презентации, дискусии, практически упражнения.

Лектори

Светла Маринова— управител на Консултантска фирма "АЛМАРЕКС" ЕООД, сертифициран управленски консултант, водещ одитор по ISO 9001:2000, външен оценител на проекти по ОП "Конкурентоспособност", лицензиран оценител на цели предприятия;

Стефан Начев — Директор Електроенергетика към Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.

При желание за участие изтеглете и попълнете регистрационния формуляр, след което го изпратете на посочения вътре имейл или факс.

 

Краен срок за регистрация: 27 май 2009г.

 
Публикувана: 19 Май 2009 г. 17:05:00
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини