Българска търговско- промишлена палата организира обучение, насочено към възможности за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници

Обучение

Възможности за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ) по програми на ЕС.Публично—частно партньорство (ПЧП) за проекти по възобновяеми енергийни източници.

Кратък преглед

Предмет на обучениетое една от най-актуалните теми - използване на възобновяемите енергийни източници и мерки за енергийна ефективност, за които може да се кандидатства с инвестиционни проекти по програми, финансирани от Европейските фондове. В обучението ще бъдат разгледани въпросите, свързани с регулаторната рамка и лицензионната процедура при формиране на преференциална цена на ел. енергия, произвеждана от вятърни генератори и фотоволтаични централи; технологичните процедури при присъединяването на производители на ел. енергия от ВЕИ към ел. преносната и ел. разпределителната мрежа; ще се извърши детайлен преглед на действащите програми, финансирани от ЕС за инвестиционни проекти за ВЕИ и ЕЕ; възможностите за кандидатстване, съобразно изискванията за допустимост на отделните програми. Специално място в обучението ще бъде отделено на възможностите за създаване на ПЧП за големи проекти по ВЕИ в аспект на финансиране от ЕС.

Целта на обучениетое запознаването на потенциални инвеститори и кандидатстващи организации с актуална информация за процедурите и възможностите за кандидатстване по европейски проекти в областта на ВЕИ и ЕЕ, насърчаване на предприемачеството за включване в перспективни инвестиционни проекти, финансирани от ЕС.

За кого е предназначено

Обучението е предназначено за МСП, предприемачи, инвеститори и представители на публичния сектор, както и за експерти, изпълняващи проектни дейности в предприятия (МСП). Обучението е подходящ и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

Съдържание

В обучението са включени следните модули:

· Нормативна база - Закон за ЕЕ и Закон за ВЕИ;

· Политика на ЕС в областта на ЕЕ и ВЕИ. Европейски директиви;

· Регулаторната рамка и лицензионната процедура при формиране на преференциална цена на ел. енергия, произвеждана от вятърни генератори и фотоволтаични централи;

· Технологичните процедури при присъединяването на производители на ел. енергия от ВЕИ към ел. преносната и ел. разпределителната мрежа;

· Действащите програми, финансирани от ЕС за инвестиционни проекти за ВЕИ и ЕЕ; възможностите за кандидатстване. Процедури за кандидатстване, управление и изпълнение на проектите;

· Публично — частно партньорство за проекти по ВЕИ в аспект на финансиране от ЕС.

Очаквани резултати

След приключване на обучението участниците ще придобият познания с практическа насоченост за технологичните стъпки и процедури при разработването и изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани от ЕС, в областта на ВЕИ и ЕЕ, както и за възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС, ще повишат капацитета и уменията да участват в подготовката и реализацията на проекти, ще изградят умения за работа в екип.

Учебни материали

Обучението се провежда с учебни материали и преподаватели, които са международни сертифицирани управленски консултанти и експерти от Агенцията по енергийна ефективност и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Обучението включва презентации, дискусии, практически упражнения.

Лектори

Светла Маринова— управител на Консултантска фирма "АЛМАРЕКС" ЕООД, сертифициран управленски консултант, водещ одитор по ISO 9001:2000, външен оценител на проекти по ОП "Конкурентоспособност", лицензиран оценител на цели предприятия;

Стефан Начев — Директор Електроенергетика към Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.

При желание за участие изтеглете и попълнете регистрационния формуляр, след което го изпратете на посочения вътре имейл или факс.

 

Краен срок за регистрация: 27 май 2009г.

 
Публикувана: 19 Май 2009 г. 17:05:00
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини