Информационен ден за разясняване възможностите за кандидатстване с проекти по схемата „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

На 22юни 2009 г., понеделник, от 11,00 до 14,00 часа в пленарна зала на Община Русе /пл.”Свобода” 6/ Агенцията по заетостта и дирекция “Регионална служба по заетостта”-Русе, организират информационен ден за разясняване на основните моменти и възможностите за кандидатстване с проекти по схемата „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, която е в рамките на приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на новата поредна операция по програмата, която официално стартира на 9 юни т.г., е в размер на 36 млн. лева.

В работната среща са поканени обучаващи/образователни институции/организации, работодатели и социално-икономически партньори, които могат да кандидатстват с проекти по програмата. Поканени са също и представители на местната власт, медиите и други заинтересовани страни от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.

В рамките на новата операция ще се извърши обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на регистрирани безработни в бюрата по труда, като приоритетно ще се насочват безработни от уязвимите групи, с цел тяхното последващо включване в заетост. Целта е да се повиши конкурентоспособността на тези хора, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост. Операцията ще се реализира на територията на цялата страна, като крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е 30 октомври 2010 г.

В проектните предложения допустимите бенефициенти следва да имат предвид, че от Европейския социален фонд ще им бъдат предоставени средства за обучението на един безработен до 1000 лева; средства за стипендии на обучаемите в размер на 5 лева за всеки присъствен учебен ден при шест учебни часа; транспортни разходи на безработните курсисти, когато те са с настоящ или постоянен адрес извън населеното място, където се провежда обучението. Важно уточнение е, че по тази нова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

Очакваните резултати от реализацията на тази схема в страната са: 18 000 души да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 80% от безработните да са придобили или повишили степента си на квалификация и 50% от тях да бъдат включени в заетост за не по-малко от девет месеца.

За повече информация: Всички дирекции “Бюро по труда” и 9-те дирекции “Регионална служба по заетостта” в страната. Координати на тези дирекции и пакет с насоки и формуляри за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта - http://www.az.government.bg -"Европейски фондове и международни проекти"- Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Въпроси могат да се задават на електронния адрес: efip2@az.government.bg.

 
Публикувана: 16 Юни 2009 г. 14:06:31
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...

Още новини