Българската търговско-промишлена палата с ново ръководство

На 17 юни 2009 г. Редовното Общо събрание на БТПП прие отчетите на Управителния и на Контролния съвет за периода 2004-2008 г., както и основните насоки за дейността на Палатата през следващия 5-годишен мандат.

Беше избран нов Управителен съвет, включващ представители на:

 • 37 фирми
 • 22 регионални палати
 • 11 браншови организации и сдружения;
 • 8 физически лица, които подпомагат и популяризират дейността на Палатата.

Цветан Симеонов - досегашен зам.- председател на Палатата и дългогодишен член на УС, беше избран за председател на УС на БТПП.

Заместник председател на БТПП ще бъде Георги Стоев, досегашен член на ИС.

На първото си заседание новоизбраният Управителен съвет гласува Изпълнителен съвет в състав:

 • Цветан Симеонов - председател на УС на БТПП
 • Георги Стоев - зам.-председател
 • Членове:
  • Ромео Шатев - председател на Търговско-промишлена палата - Благоевград от 1999 г.
  • Лъчезар Искров - зам.-председател на Съвета на браншовите организации при БТПП, председател на Национално сдружение "Недвижими имоти"
  • Радка Стаменова - управител на Меридиан 22 ООД
  • Тодор Табаков - дългогодишен член на УС на БТПП, адвокат ИнтерЛекс Консулт
  • Иван Стоименов - зам.-председател на Българо-шведската търговска камара.

За председател на Контролния съвет бе преизбран Теодор Михайлов.

Общото събрание гласува Обръщение към политическите сили.
Приемственост на традициите и целите - това ще бъде водещо
в дейността през следващия 5-годишен мандат


Обръщение към политическите сили

Ние, членовете на българската търговско-промишлена палата(БТПП), формиращи най-голямата организация на бизнеса, обединяваща над 50 000 фирми и организации, 28 регионални палати и 93 браншови организации, участници в 32-то Общо събрание на Палатата,

ОТБЕЛЯЗВАЙКИ с удовлетворение членството на България в Европейския съюз и НАТО,

ОСЪЗНАВАЙКИ, че Общият европейски пазар наложи нови стандарти за икономическо поведение, създаде нови възможности пред българските фирми, откривайки достъп без бариери до пазар с над 500 млн. потребители, въведе и наднационална гаранция за предприемаческата дейност чрез общото приложение на европейското право,

НАСТОЯВАЙКИ за отстояване на политика, свободна от протекционизъм и въздигаща конкурентоспособността в основно правило на предприемачеството,

ВОДЕНИ от желанието за насърчаване развитието на българската икономика и съпричастни на целите за:

 • подобряване на икономическите и социалните условия за стопанска дейност;
 • ограничаване на последиците за България от световната икономическа и финансова криза;
 • намаляване на административните прегради пред българската делова и гражданска общност;
 • повишаване на авторитета на България в европейски и международен мащаб,

ОТЧИТАЙКИ важното съвпадение на периода на активна изборна кампания за европейски и национален парламент, в който се прави равносметка на извършеното и се поемат ангажименти пред избирателите за бъдещото управление на държавата, и Общото събрание на БТПП, на което се приемат Насоките на дейността за нов петгодишен период,
се обръщаме към политическите сили със следните искания и предложения:

 1. Гарантиране на макроикономическата стабилност и валутния борд в България, в т.ч.: предприемане на необходимите стъпки за ускореното приемане на България в еврозоната; запазване на съотношението евро/лев; намаляване на процента на преразпределяне на БВП чрез бюджета.
 2. Подобряване на условията за стопанска дейност и ограничаване на последиците за българския бизнес от икономическата криза, в т.ч.: намаляване на броя на регулативните режими, прехвърляне на регистрационни режими на браншови организации; увеличаване на контрола по спазването на данъчния, осигурителен и митнически режим; чувствително намаляване на административните такси и аргументираност и обоснованост при определяне на техния размер; повишаване прозрачността на процедурата по обществените поръчки; ускоряване процедурите за административно обслужване чрез електронизация на документите.
 3. Съдействие при усвояване на средствата от европейските фондове и повишаване ролята на социалните партньори в комитетите за наблюдение чрез увеличаване броя на представителите на социалните партньори в Комитетите за наблюдение и отмяна на изискването за конфиденциалност в работата на тези комитети; ускоряване на процеса по обявяването на нови проектни процедури; бързо реализиране на отговорност на длъжностни лица, по чиято вина се спира европейско финансиране.
 4. Ефективност на администрацията чрез прехвърляне на по-леките регулативни режими от държавните органи на браншовите организации; приемане на Закон за браншовите организации; освобождаване на държавните институции от информационни, консултантски и други услуги, когато такива услуги се предоставят възмездно от неправителствени организации и фирми; реално въвеждане в специалните закони на принципа на "мълчаливото съгласие"; регламентирана опростена процедура за доказване на мълчаливото съгласие; премахване на ограниченията за приемно работно време на службите, обслужващи фирми и граждани в рамките на общото работно време на администрацията.
 5. Обезпечаване на алтернативни енергийни източници и резерви, чрез приемане на енергийна стратегия на Р. България; промени в Закона за енергетиката, насочени към защита на правата и интересите на българските фирми при неоснователно спиране на доставките; ускоряване на реализацията на международните проекти "Южен поток" и "Набуко".
 6. Оптимизиране на данъчния и осигурителен режим чрез намаляване на данъчната тежест; ясен регламент за освобождаване от ДДС на плащанията между партньори по международни проекти, финансирани със средства от ЕС; намаляване на срока за възстановяване на ДДС и поставяне на ясни срокове и отговорности за неспазването им и от страна на данъчните органи; премахване на солидарната отговорност при ДДС; намаляване на осигурителната тежест за фирмите; премахване на облагането на разходите за командировка над тавана, определен за публичния сектор.
 7. Регламентиране на балансирани отношения между работниците и служителите и работодателите чрез балансирана свобода на договаряне в отношенията работник/служител - работодател; създаване на по-гъвкав пазар на труда, вкл. и на опростени условия за започване и прекратяване на трудовите правоотношения.
 8. Подобряване на тристранното сътрудничество чрез нормативно гарантиране на обсъждането в Националния съвет за тристранно сътрудничество на всички проекти за нормативни актове, касаещи бизнеса; развитие на законодателството относно агенциите за временна заетост; нормативно регламентиране на работата от разстояние.
 9. Усъвършенстване на образователната системачрез опростяване на процедурите за признаване на образованието, придобито в чужбина и премахване на пречките пред признаване на образованието, получено в страните-членки на ЕС; осигуряване на постоянна връзка между отговорните за образованието институции и бизнеса; осъвременяване на учебното съдържание, повишаване на квалификацията на учители и преподаватели, регламент на публично-частното партньорство; насърчаване на професионалното образование в перспективни и ключови за икономиката отрасли - като високотехнологичните професии.

БТПП и за напред ще продължи да отстоява реализирането на представените предложения като конструктивен партньор на държавата и общините.

София,
17 юни 2009 г.

Делегати на Редовното Общо
събрание на БТПП

Инфобизнес бр. 25/2009

 
Публикувана: 24 Юни 2009 г. 11:06:31
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини