Приложимост на процедурата "договаряне без обявление" на основание чл. 90, ал. 1 от ЗОП

Във връзка с осъществявания от Агенцията по обществени поръчки предварителен контрол върху процедурите на договаряне без обявление по ЗОП и големия брой установени нарушения, пропуски и слабости при откриването им, агенцията e издала методическо указание за възложителите, които прилагат процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Възлагането на обществени поръчки е съществен елемент от управлението на публичните средства. Това налага нормативната уредба да съдържа достатъчно гаранции, че разходването им ще става по икономически целесъобразен и обществено приемлив начин. Видно от принципите, посочени в чл. 2 ЗОП, възлагането на обществена поръчка се извършва при съблюдаване на изискванията за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и в съответствие със систематично обвързани правила, означавани с понятието процедура. В пълен обем прилагането на принципите е осигурено чрез откритата и ограничена процедури. Всички останали процедури в определена степен съдържат правила, които игнорират тези принципи, като в най-висока степен това се отнася до процедурата на договаряне без обявление.

Предвид посоченото нейното прилагане е допустимо само като изключение и е зависимо от наличието на изчерпателно посочени в закона основания.

Законосъобразното прилагане на процедурата на договаряне без обявление налага на възложителите не само да посочат съответното правно основание, но и да представят изчерпателни мотиви и кореспондиращи с тях доказателства, които го подкрепят.

Неизпълнението на тези изисквания е безспорно основание такава процедура да се счита за незаконосъобразна.

На база анализа по прилагането на ЗОП, в Агенцията по обществени поръчки бяха установени множество пропуски при използването на процедурата на договаряне без обявление. Това наложи въвеждането на ново правомощие на изпълнителния директор на АОП, изразяващо се в осъществяване на предварителен контрол върху всички такива процедури. Във връзка с вече натрупаната практика по осъществяването на предварителния контрол се потвърди заключението, че възложителите не разбират добре коментираните процедури и се нуждаят от допълнителни методически указания във връзка с тяхното прилагане.

Указанията, заедно с предварителния контрол целят подобряване на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки при отделните възложители и ограничаване на практиките, водещи до заобикаляне на закона.

Въпреки че АОП не провежда предварителен контрол по всички основания, съдържащи се в чл.90, ал.1 ЗОП, в методическото указание те са обхванати в пълен обем. Методическото указание може да се намери на Интернет сайта на Агенцията по обществени поръчки www.aop.bg

Във връзка с осъществявания от агенцията предварителен контрол на всички процедури на договаряне без обявление по ЗОП, възложителите следва да имат предвид и следното:

  • При мотивиране избора на процедура, не е достатъчно позоваването на съответното нормативно основание. От съществена важност за получаването на позитивно становище е изчерпателно и аргументирано представяне на мотивите по същество и подкрепата им с доказателства.

    Така например, когато се твърди наличието на изключителни права е необходимо да бъдат предоставени копия от документите, които ги доказват или да се укаже изрична препратка към общодостъпен регистър.

    Твърденията за наличие на "непреодолима сила" се доказват с документи и протоколи, издадени от специализирани органи или длъжностни лица в кръга на тяхната компетентност. Необходимостта от извършване на допълнителни работи се доказва с предписания от упълномощени органи, заключения на вещи лица и т.н. Всяка процедура на договаряне, мотивите към която не са подкрепени с доказателства, не може да получи становище за законосъобразност. Възложителите следва да пазят доказателствата за проверка и да ги представят на контролните органи при извършване на одити и инспекции;
  • Възложителите имат задължението да избират точно нормативното основание, въз основа на което пристъпват към договаряне без обявление. В случай, че на агенцията са представени неоснователни мотиви за избор на определено основание, заключението ще бъде за незаконосъобразност, независимо от това, дали възложителят би бил в правото си при позоваване на друго основание;
  • Всички процедури на договаряне без обявление, по които агенцията не е изразила изрично становище за законосъобразност и по които са сключени договори, се изпращат своевременно до Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, предвид което възложителите могат да очакват, че същите ще бъдат обект на последващ контрол от страна на тези органи.

Инфобизнес бр. 25/2009

 
Публикувана: 24 Юни 2009 г. 16:06:09
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини