Платежен баланс - коментар

През седмицата БНБ публикува данните за платежния баланс от месец януари до юли 2009 г.

Те показват, че за периода януари - юли 2009 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 2 134.7 млн. евро (6.3% от БВП ), при дефицит от 4 619 млн. евро (13.5% от БВП) за януари - юли 2008 г.

Дефицитът по текущата сметка за януари-юли 2009 е общо 2 450,3 млн. евро, а за януари-юли 2008 година е 4 840,3 млн.евро. Наблюдава се свиване с около 49% спрямо тези два периода. Ако погледнем данните от месец за месец виждаме, че за първи път от години насам имаме положителни стойности в размер на 102 млн. евро за месец юли 2009 г., при отрицателна стойности в размер на 439.1 млн. евро за юли 2008 г. Основни фактори за увеличението на баланса по текущата сметка в сравнение с юли 2008 г. са намалелите дефицити по търговското салдо (с 328.3 млн. евро), а от началото на годината сумата достига 2180.9 млн. евро (8.3% от БВП), при отрицателно салдо в размер на 4997.9 млн. евро (14.6% от БВП) за януари - юли 2008 г.

Данните за движението по капиталовта сметка показват увеличение с около 43% за периода януари-юли 2009 г. спрямо същия период за 2008 г. В абсолютна стойност данните показват следното: за периода януари-юли 2009 г. размера на капиталовта сметка е 315,6 млн. Евро, докато за същия период за 2008 г. е 221,3 млн. Евро.

Финансовата сметка е положителна, в размер на 896.9 млн. евро, при положителна сметка в размер на 7 413.4 млн. евро и за януари - юли 2008 г. Въпреки това се наблюдава сериозен спад за разглежданите периоди(разлика от 6 516.5 млн. евро.). Наблюдава се рязко свиване по всички статии съставящи финансовата сметка. за отчетния период на 2009 г. Данните показват, че преките чуждестранни инвестиции са по-малко с 2 072.7 млн. В сравнение за същия период на 2008 г. Освен преките чуждестранни инвестиции намаление бележат и портфейлните инвестиции в страната. Статията „Други инвестиции" също намалява, като основната причина е намалението на задължения по кредити и на банките и свиването на депозитите на нерезиденти в местни банки.

Графика: Платежен баланс на България януари - юли 2009/2008 г. Източник: БНБ

Налагат се три основни изводи:

1. Икономиката на България очевидно реагира адекватно на външните шокове и икономическата рецесия,;

2. Известен проблем може да възникне от гледна точка на значението и ролята на показателите по финансовата сметка. До сега дефицитът по текущата сметка се финансираше от притока на чуждестранни капитали. Въпросът е какво да се прави, за да задържи положителното салдо по финансовата сметка?

3. Със сигурност икономическата политика трябва да се насочи към увеличаване на спестяванията в икономиката и поддържане на балансиран бюджет. Строгата бюджетна дисциплина е важна от гледна точка на това, че евентуалните дефицити на фиска и последващото търсене за запълването им, при равни други условия, се отразяват с отрицателен знак по финансовата сметка

Автор: Методи В. Методиев
Бюлетин на ИПИ- бр.444/ 2009

 
Публикувана: 23 Септември 2009 г. 10:09:13
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини