Одобрени са краткосрочните икономически мерки на кабинета за възстановяване на икономиката

Министерският съвет одобри пакет от икономически мерки за възстановяване на българската икономика за периода 27 юли 2009 г. - 27 април 2010 г. Целта е да се постигнат бързи, реални и устойчиви резултати за преодоляване на последиците от глобалната криза и възстановяване на икономиката ни през първите 9 месеца от мандата на Правителството на европейското развитие. Основните задачи са:

  • устойчивост на макроикономическата система чрез запазване на валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото до влизане в еврозоната и активизиране на дейността за присъединяване на България към ЕRМ II; поддържане на балансиран бюджет, ежедневна и упорита борба с фискалните кражби и данъчните измами;
  • устойчивост на финансовата система чрез намаляване на неефективните разходи в структурата на държавния бюджет за 2009 г. с 15% и повторно намаляване в края на 2010 г.; запазване на единната ставка на ДДС от 20% към януари 2010 г.; прекратяване на корупцията в усвояването на еврофондовете; подобряване на системите за финансово управление и контрол; развитие на системата за финансиране и набиране на средства за здравеопазване и доброволни здравноосигурителни фондове; въвеждане на фискални датчици при отчитането на оборотите на бензиностанциите и др.;
  • подобряване на бизнес средата чрез намаляване на първоначалния капитал на търговските дружества на 2 лв., което вече е изпълнено; ускорено възстановяване на ДДС; намаляване на осигурителната тежест с 2 процентни пункта през 2010 г. и с по 1% в следващите три години до общо 5% за мандата на правителството; приемане на нови разпоредби на Закона за обществените поръчки; контрол по средствата, отпуснати от Българската банка за развитие към търговските банки, с оглед тяхното ефективно използване за бизнес кредитиране; ускоряване на съдебните производства по несъстоятелност; изменение на Закона за регулиране на стопанската дейност с цел въвеждане на прозрачни, недвусмислени и категорични правила за разрешителните и регистрационни режими и др.;
  • активизиране на аграрното производство чрез спиране на практиките за замяна на гори и промяна на тяхното предназначение, което е изпълнено; спешно акредитиране на идентификационната система за селскостопански животни; адекватно подпомагане на доходите на земеделските производители чрез стриктно прилагане на Схемата за единно плащане на площ; използване възможностите на Държавния поземлен фонд за оземляване на земеделските производители и др.;
  • изграждане на по-добра инфраструктура чрез оценка на икономическата рентабилност от АЕЦ "Белене" и на нуждата от нови енергийни мощности на Балканите; преобразуване на държавните енергийни компании в публични дружества и листване на 15% от акциите им на борсата; ускорено осъществяване на мащабните инфраструктурни проекти по оперативните програми "Транспорт" и "Околна среда" и т. н.;
  • стимулиране на заетостта и социално подпомагане чрез увеличаване на размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица до 420 лв.; преориентиране на програмите от осигуряване на временна към устойчива заетост на групите в неравностойно положение в реалната икономика; изграждане на единна информационна система за търсене и предлагане на работна сила, професионална квалификация и преквалификация;
  • икономика, основана на знанието чрез утвърждаване на система за кариерно развитие и въвеждане на бонусни схеми на заплащане, обвързани с резултатите от учебния процес; подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия на базата на изследвания, финансирани от Фонд "Научни изследвания"; ефективно стартиране на системата за студентско кредитиране и др.;
  • ефективно управление на средствата от еврофондовете чрез опростяване на процеса и документите за докладване на физическото и финансовото изпълнение на проектите; децентрализация на процеса на оценка и контрол на малки проекти; изграждане и поддържане на адекватен капацитет на одитния орган за средствата от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС; осигуряване на непрекъснат паричен поток към бенефициентите за сметка на средства от ЕС и кореспондиращо национално съфинансиране; ускоряване на обработката и плащанията по проекти, които до момента не са обработени; оптимизиране на работата на фонд ФЛАГ и увеличаване на средствата в него за подготовка на проекти и др.

Утвърдените от правителството мерки са обсъдени с народните представители, международните финансови институции и социалните партньори, каза заместник-министърът на финансите Ана Михайлова.

Инфобизнес, бр. 39/2009

 
Публикувана: 1 Октомври 2009 г. 11:10:33
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини